سوالات شيمی سال اول دبيرستان

ظ

۱- مفاهيم زير را تعريف كنيد.

الف- مولكول           ب- رسانايي الكتريكي             ج- يون آبپوشيده                    د- فرايند

۲- درستي يا نادرستي عبارتهاي زير را مشخص كنيد. عبارتهاي نادرست را به صورت صحيح بازنويسي كنيد.

الف- آب يك مخلوط است.

ب- ظرفيت گرمايي مس از آب بيشتر است.

ج- فرمول شيميايي نشاندهنده نوع و تعداد اتمها در يك تركيب است.

د- سه چهارم وزن بدن از آب تشكيل شده است.

۳-جاهاي خالي را با عبارتهاي درست پر كنيد.

الف- برگترين منبع آب شيرين قابل دسترس . . . و كوچكترين منبع آب . . . است.

ب- از كلسيم كلريد براي . . . و از سولفوريك اسيد در . . . استفاده مي شود.

ج- در مولكول آب ظرفيت اتم اكسيژن . . . و ظرفيت اتم هيدروژن . . . است.

د- مصرف نهان و آشكار آب به ازاي هر نفر در يك كشور صنعتي به ترتيب . . . و . . . ليتر است.

۴-مولكول قطبي چيست؟ آيا يك مولكول قطبي در مجموع خنثي است؟چــرا؟

۵-به ترتيب افزايش رسانايي با بيان علت مرتب كنيد.

محلول آب قند ، محلول آب نمك 20 گرم بر ليتر  ، آهن  ، محلول آب نمك 10 گرم بر ليتر ،‌ مس

۶-كاتيون و آنيون چگونه تشكيل مي شوند؟

۷-علت هر يك از پديده هاي زير را بيان كنيد.

الف- منحرف شدن باريكه آب به هنگام نزديك كردن يك ميله باردار به آن

ب- نشستن حشره بر روي سطح آب

ج- بالاتر بودن نقطه جوش آب از  الكل

د- خالص نبودن آب چاه

۸-نماد شيميايي چيست؟ نام يا نماد شيميايي عناصر زير را بنويسيد.

الف- سديم                    ب- سرب               ج- Mg                 د- S

چهار مورد از ويژگيهاي غير عادي آب را بيان كنيد.

كدام واكنش زير موازنه است؟ چــرا؟

    2C4H10 + 13O2 è 8CO2 + 12H2O

    Fe + H2SO4è FeSO4 + H2

/ 2 نظر / 53 بازدید
anti.boy33@yahoo.com

سلام. نمونه سولا ت الی بودددد.مرسی[لبخند]

محمد شقاقی

اگه میشه سوالات تستی رو روی سایت بیارید ممنون میشم[گل]