سوالات پیش دانشگاهی فصل سوم

 ۱- اسید و باز برونستد و لور را در واکنش هیدرولیز اتانوییک اسید زیر مشخص کنید.
۲- با توجه به واکنش ۲ مرحله ای تفکیک سولفوریک اسید در آب :
الف- غلظت کدام یون بیشتر است؟        ب- کدام باز مزدوج قویتر است؟
۳- اگر درجه تفکیک یونی اسیدی ۰۵/۰ باشد در محلول ۳/۰ مولار این اسید چند مول مولکول یونیزه شده و چند مول اسید یونیزه نشده وجود دارد؟
۴- از بین اسیدهای زیر کدامیک قویتر است؟
پر برمیک اسید - پر کلریک اسید- کلرو اسید - هیپو برومو اسید - برمیک اسید
۵- آیا آب در دمای ۷۰ درجه خنثی است؟ آیا غلظت یون هیدرونیوم در این دما نسبت به دمای ۲۵ درجه افزایش می یابد؟ چرا؟

 

/ 0 نظر / 25 بازدید