سلولهای گالوانی و الکترولیتی

انواع سلولهای الکتروشیمیایی :

1- سلولهای گالوانی : در اثر انجام واکنش شیمیایی در این نوع سلولها برق تولید می شود. این نوع سلولها دو نوع هستند :

-       سلولهای نوع اول (غیر قابل شارژ) : با تمام شدن مواد موثر آنها غیر فعال می شوند . مانند سلول ولتایی ، پیل سوختی

-       سلولهای نوع دوم (قابل شارژ) : می توان بارها آنها را شارژ و دشارژ کرد. مانند باطری اسیدی و باطری نیکل کادمیم .

 

2- سلولهای الکترولیتی : با عبور جریان برق از این نوع سلولها واکنش شیمیایی در آنها انجام می شود. از این نوع سلولها در صنعت برای استخراج مواد مختلف مانند سدیم و گاز کلر و آبکاری فلزات استفاده می شود.

تفاوتهای سلولهای گالوانی و الکترولیتی :

1- واکنشها در سلول گالوانی خودبخودی ولی در الکترولیتی با کمک جریان برق انجام پذیر هستند.

2- در سلول گالوانی کاتد و آند از هم جدا هستند و نیاز به یک پل نمکی یا دیواره متخلخل است ولی در الکترولیتی در یک ظرف قرار دارند.

3- در سلولهای گالوانی کاتد قطب مثبت و آند قطب منفی است ولی در الکترولیتی بر عکس است.

4- سلول گالوانی برق تولید می کند ولی سلول اکترولیتی برق مصرف می کند.

شباهتهای سلول الکترولیتی و گالوانی

1- جهت جریان الکترون در هر دو سلول از آند به کاتد است .

2- در هر دو در آند اکسایش و در کاتد کاهش روی

/ 3 نظر / 1308 بازدید
amshimi

چرا آند در سلول گالوانی و در الکترولیتی مثبت است؟؟

amshimi

چرا آند در گالوانی منفی و در الکترولیتی مثبت است؟

amshimi

چرا آند در گالوانی منفی و در الکترولیتی مثبت است؟