سوالات شيمي فصل اول

۱- مفاهيم زير را تعريف كنيد.

الف- كاتيون         ب- گاز ايده آل           ج- فشار استاندارد          د- DO

۲- درستي يا نادرستي عبارتهاي زير را بنويسيد (عبارتهاي نادرست را درست بنويسيد)                    

    الف)بزرگترين منبع آب  شيرين ، درياچه ها هستند.

ب)رسانايي محلول شكر در آب كمتر از مس است.

ج) فشار گاز ناشي برخورد ذرات گاز با ديواره ظرف است.

د)از نيتروژن براي پر كردن لامپهاي مهتابي استفاده مي شود.

۳- نام عناصر تشكيل دهنده تركيبات زير را بنويسيد.

الف- Na2SO4           ب- AlCl3       ج-H2

۴- جاهاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد.

الف- از كلسيم كلريد به عنوان . . . استفاده مي شود..

ب- موادي كه توسط باكتريها به مواد ساده تر تجزيه شوند، مواد . . . ناميده مي شوند.

ج- اولين لايه هواكره . . . و دورترين لايه هواكره . . . است.

۵- صفر مطلق چيست؟ 40 درجه سانتيگراد چند درجه كلوين است؟

۶- علت افزودن هر يك از مواد زير را به آب آشاميدني بيان كنيد.

الف- فلوئوريد       ب- كات كبود           ج- سديم كربنات          د- يونهاي آهن و آلومينيم

۷-دليل تشكيل استالاكتيت در غارها چيست؟ 

PH-۸ چيست؟ PH اسيد كلريدريك غليظ چقدر است؟

۹- علت افزايش حجم آب را به هنگام يخ زدن توضيح دهيد.

۱۰- يك كاربرد براي هر يك از مواد زير بنويسيد.

الف- اكسيژن مايع            ب- منيزيم             ج- ؟آرگون

۱۱- سختي موقت آب چيست؟چگونه مي توان اين نوع سختي را از آب جدا كرد؟

۱۲- علت هر يك از پديده هاي زير را به طور مختصر بنويسيد.

الف- منحرف شدن باريكه آب بوسيله ميله شيشه اي باردار

ب- منفجر شدن فضانوردان در فضا، در صورت نداشتن لباس مخصوص

ج- حل شدن نمك در آب

 ۱۳- با توجه به نظریه جنبشی گازها بنویسید چرا با افزایش دمای گاز درحجم ثابت فشار زیاد می شود

۱۴- ميانگين هوا بر روي كره زمين چقدر است؟اين دماي متعادل چگونه ايجاد شده است؟

/ 0 نظر / 17 بازدید