سوالات تستی شيمی دوم

اوربيتال S 1 در اتمهاي هيدروژن و هليم از چه نظر با هم تفاوت ندارد؟

الف) اندازه شعاع         ب) تراكم ابر الكتروني       ج) تعداد الكترون            د) شكل ابر الكتروني

عدد جرمي عنصري 32 است اگر تعداد پروتون و نوترون آن برابر باشد عدد اتمي آن كدام است؟

الف- 16                  ب- 32                     ج- 15                  د-17

سومين انرژي يونش كدام يك از عناصر زير بيشتر است؟

الف- 5B             ب-4Be          ج- Na11                           د-56Ba

در بين 36 عنصر اول جدول تناوبي چند عنصر با آرايش ns2 موجود است؟

الف-3                      ب-4                  ج- 5                    د-6

عنصري با عدد اتمي 32 با كدام عنصر زير همگروه است؟

الف- سديم                ب-كلر                    ج- بور                 د- اكسيژن

در لايه الكتروني n=4 چند زير لايه و چند اوربيتال موجود است؟

الف-3و3                         ب- 4و16                     ج-3و9                   د-4و4

كدام اوربيتال وجود ندارد؟

الف- 3f                    ب-3d                 ج-6s                     د-5d

عنصري با عدد اتمي 27 چند اوربيتال تك الكتروني در آرايش الكتروني خود دارد؟

الف- 7                         ب-1               ج- 3                              د- 2

آرايش الكتروني عنصري به 3p1 ختم مي شود. چند الكترون بايد از آن برداشت تا با دومين جهش بزرگ در انرژي يونشها روبرو شويم؟

الف- 3                 ب- 9              ج- 1                             د-11

كدام عدد اتمي مربوط به يك عنصر واسطه است؟

الف- 20                             ب- 32                     ج- 22                            د-34

عدد اتمي عنصري 22 است اين عنصر در كدام گروه جدول تناوبي است؟

الف- IIA                     ب-IIB                        ج-IVB               د-IIIA

/ 1 نظر / 28 بازدید
عسل

للبالبلبادل[گل]