سوالات آزمایشگاه شیمی

    ۱- کاربرد هر یک از وسایل زیر را بنویسید.

   الف- بورت         ب- ارلن             ج- بالن حجمی      د- پی پت     ه- بوته چینی

    ۲- هر یک از یونهای زیر را چگونه شناسایی می کنند؟ واکنشهای مربوطه را بنویسید.

      الف- یون نقره       ب- یون آهن          ج- یون سرب          د- یون باریم

     ۳- برای شناسایی اسید هیدروکلریک چه راهی را پیشنهاد می کنید؟

     ۴- از بین فلزات زیر کدام با آب سریعتر واکنش می دهند؟واکنش آن را با آب بنویسید.

      منیزیم ، کلسیم ، سدیم ، لیتیم

     ۵- سه شناساگر اسید و باز نام برده بگویید در محیطهای اسیدی بازی و خنثی به چه رنگی در می آیند؟

    ۶- چگونگی تهیه ۲۰۰ میلیلیتر محلول ۱/۰ مولار سدیم هیدروکسید را شرح دهید.

    ۷- دو راه تهیه گاز اکسیژن در آزمایشگاه را توضیح دهید.

     ۸- رنگ شعله  را مواد زیر را  بنویسید.

    لیتیم ، سدیم ، مس سولفات

  ۹- در آزمایش الکترولیز آب در اطراف قطب مثبت چه گازی آزاد می شود؟ واکنش انجام شده را بنویسید.

   ۱۰-یک مخلوط ۴ فازی چگونه تهیه می کنند.

/ 3 نظر / 29 بازدید
م

چرا جواب نداره

و

میشه جوابها رو هم بذارید؟

رها

لطفا جوابها رو هم بذارید