سوالات تشريحی سال دوم دبيرستان فصل اول

1-      مفاهيم زير را تعريف كنيد.

الف- قاعده هوند             ب- اصل طرد پائولي

2-      عنصري با عدد اتمي 25 داراي چند اوربيتال حاوي الكترون است؟

3-      آرايش الكتروني عنصري به 4S24p6 ختم مي شود عدد اتمي اين عنصر كدام است؟

4-      اگر آرايش الكتروني يون A2+ به صورت [Ar]3d6 باشد آرايش الكتروني اتم A را بنويسيد.

5-      در كدام اتم زير سه جهش بزرگ در انرژيهاي متوالي يونش آن مشاهده مي شود؟ توضيح دهيد.

                 الف-5B               ب- 17Cl               ج- 32Ge

6-      جدول زير را كامل كنيد.

Ms

Ml

L

n

آرايش زير لايه

 

 

 

 

4f1

1/2

0

1

6

 

 

 

 

 

4d3

 

7-      تعداد كل اوربيتالها و الكترونهاي ظرفيت هر يك از اتمها و يونهاي زيرمشخص كنيد.

الف- 27Co            ب- 17Cl                 ج- 23V2+                د- 33As2-

8-      هر يك از اعداد اتمي زير مربوط به كدام دسته (s,p,d,f) از عناصر هستند؟

الف- 14                ب- 44               ج- 37

9-      عنصري داراي 3 جهش بزرگ در انرژيهاي متوالي يونش است و اولين جهش انرژي آن بين انرژي سوم و چهارم يونش آن مشاهده مي شود. عدد اتمي اين عنصر چند است؟ آرايش الكتروني آن را محاسبه كنيد.

10-  آرايش نموداري اتمها و يونهاي زير را بنويسيد. اعداد كوانتومي الكترونهاي پنجم، دهم ، و آخر آنها را بنويسيد.

الف- 15P             ب- 29Cu              ج- 12Mg2+          

/ 3 نظر / 27 بازدید
محسن ملکی

سوالات خوبي داريد اما اگر خط نوشته ها و قالب وبلاگتون را عوض مي كرديد و از كدهاي رايج وبلاگها مثل آمار گير استفاده مي كرديد وبلاگتون زيبا تر مي شد./.

مريم

سايت خوبيه اما اگه سوالاشو بيشتر ميکرديد بهتر بود

یک دانش اموز خوب

سلام اقای نقیبی حالتون چطوره