سوالات شيمی اول فصل اول

مفاهيم زير را تعريف كنيد.

الف- مولكول            ب- نرم كردن آب                  ج- چرخه آب             د- رسانايي

درستي يا نادرستي عبارتهاي زير را تعيين كنيد.

الف- از آب اكسيژنه به عنوان نمگير استفاده مي شود.

ب- بين اتمهاي نمك خوراكي NaCl پيوند كووالانسي برقرار است.

ج- سرب و كادميم از كاتيونهاي سنگين مضر محسوب مي شوند.

د- بزرگترين منبع آب شيرين در دسترس آبهاي زيرزميني هستند.

اسيد و باز را تعريف كنيد. كدام ماده اسيد و كدام باز است؟

الف- KOH                 ب-HNO3                    ج- خون                    د- سركه

در مراحل تصفيه افزودن هر يك از مواد زير به چه منظور به آب افزوده مي شود؟

الف- يون فلوئوريد                                    ب- يونهاي آهن يا آلومينيوم

ماده

ظرفيت گرمايي ويژه

آب

185/4

آهن

46/0

الكل

46/2

با توجه به جدول پاسخ دهيد.

الف- كدام ماده در شرايط يكسان سريعتر گرم مي شود؟

ب- كدام ماده در شرايط يكسان ديرتر سرد مي شود؟

ج- براي بالا بردن دماي 1 گرم آب به اندازه 2 درجه چقدر انرژي لازم است؟   

 

علت مشاهده هر يك از پديده هاي زير را بيان كنيد.

الف- تشكيل رسوب سفيدرنگ در ته كتري                            ب- نشستن حشره روي سطح آب

با توجه به جد.ل داده شده منحني انحلالپذيري را رسم كنيد.

الف- براي ساختن محلول فرا سير شده در دماي 20 به چند گرم از اين ماده نياز داريم.

ب- براي ساختن يك محلول سير نشده در دماي 60 به چند گرم ماده نياز است؟

اگر محلول سيرشده اي را از دماي 50 تا دماي 10 سرد كنيم چند گرم از اين ماده رسوب مي كند؟

 

60

50

40

30

20

10

0

دما

80

70

60

50

30

/ 1 نظر / 68 بازدید
حامد

من تمام سوالات متن شیمی رو می خواستم[ناراحت][ابرو]