سوالات شیمی پیش نیمسال


1- برای واکنش زیر یک جهت گیری صحیح و یک جهت گیری نادرست رسم کنید.
NO + O3 ==>NO2 + O2
 1
2- درستی یا نادرستی عبارتهای زیر را مشخص کنید. عبارنهای نادرست را به صورت صحیح باز نویسی کنید.
الف- در یک واکنش شیمیایی با گذشت زمان سرعت واکنش افزایش می یابد.
ب- واکنش هیدروژندار کردن آلکنها یک واکنش کاتالیز شده نا همگن است.
ج- کمپلکس فعال گونه پایداری است که می توان آن را حین واکنش شناسایی و جداسازی کرد.
د-واکنش H2 وO2 از لحاظ سینتیکی مساعد ولی از لحاظ ترمودینامیکی نا مساعد است. 2
3- انرژی فعالسازی واکنش زیر 134 کیلوژول بر مول بوده و این واکنش به اندازه 226 کیلوژول انرژی ده است.
الف- انرژی فعالسازی واکنش برگشت را محاسبه کنید.  A+3B ==>C+2D                                              
ب- نمودار انرژی- پیشرفت واکنش را رسم کرده و قسمتهای مختلف را روی آن نشان دهید(E1,E2,∆H)
4-   نمودار غلظت-زمان برای مادهB در شکل زیر رسم شده است. با توجه به شکل به سوالات پاسخ دهید.
  الف- سرعت تولید B را در فاصله زمانی 20 تا 40 دقیقه محاسبه کنید.                                    A==>2B      
  ب- سرعت تولید A را در فاصله زمانی 10 تا 50 دقیقه محاسبه کنید.
 

 5/1
5- اگر مقدار ثایت تعادل واکنش N2(g) + O2(g) ==> 2NO(g) در دمای 2027 درجه برابر 0017/0 و در دمای 25 درجه برابر3-10× 3/2 باشد:
الف- اگر واکنش مخلوط تعادلی را گرم کنیم تعادل به کدام جهت پیش می رود؟چــرا؟
ب- واکنش رفت گرماگیر است یا گرماده؟

7- الف- با توجه به جدول زیر رابطه سرعت- غلظت را بدست آورید.A+2B+C ==>D+F        
ب- اگر [A]=2M, [B]=3M,[C]=1M باشد سرعت واکنش را محاسبه کنید.

سرعت [A] [B] [C]
9-10 ×8 1/0 1/0 1/0
9-10×32 2/0 1/0 1/0
9-10×8 1/0 3/0 1/0
9-10×16 1/0 1/0 4/0


8 در هر یک از حالات زیر جهت پیشرفت واکنش را محاسبه کنید.
2Cl2(g)+2H2O(g)                4HCl(g) + O2(g)      K= 8 mol/lit
الف-[Cl]=1M , [H2O]=2M , [HCl]=1M , [O2]=10M
ب- [Cl]=2M , [H2O]=2M , [HCl]=16M , [O2]=1M
 
9- چنانچه در محفظه ای به حجم یک لیتر در دمای 2000 درجه مقدار 3 مول NO وارد شد. غلظت تعادلی همه گونه های شرکت کننده در تعادل را حساب کنید.
2NO(g)                N2)g) + O2(g)               K= 2/5 ×10 3

10- هر یک از تغییرات زیر، تعادل داده شده را در چه جهتی جابجا می کند؟چرا؟
N2(g) + 3H2(g) ==>2NH3(g)
الف- افزایش دما                ب- کاهش فشار              ج- افزایش غلظت هیدروژن        د- افزایش MgO
 2
11- همگن یا ناهمگن بودن تعادلات زیر را مشخص کرده عبارت ثابت تعادل را برای هر کدام بنویسید.
1) H2S(g) + I2(S)   ==>   S(s) + 2HI  
2) H2 (g) + O2(g)     ==>   H2O(g)
1

 

/ 2 نظر / 38 بازدید
وحيد

به وبلاگ ما يه سري بزن بد نمي بيني

سارا

سلام. خواهشا جواب منو بدید ببین اسیدسولفوریک مادری که من دارم 98 درصده و من باید از روش حدود 100 سی سی اسید سولفوریک 1 مولار درست کنم....چطوری؟ ممنونم