شیمی آلی کنکور - نامگذاری انواع ترکیبات آلی

 

1- آلکانها : فرمول عمومی CnH2n+2 ، تمام پیونده یگانه ، غیر قطبی ، واکنش پذیری پایین ،

نامگذاری : 1- انتخاب طولانی ترین زنجیره هیدروکربنی 2- شماره گذاری شاخه از طرفی که زودتر به شاخه برسیم یا مجموع شماره شاخه ها عدد کمتری شود 3- برای نام بدن آلکان ابتدا شماره شاخه بعد نام شاخه (اگر بیش از یک نوع شاخه داشت ترتیب الفبای انگلیسی استفاده می شود) در انتها نام طولانیترین زنجیره هیدروکربنی اورده می شود.

2- سیکلو آلکانها : فرمول عمومی CnH2n تمام پیوندها ساده ، دارای حلقه سه ضلعی یا بیشتر، ایزومر آلکنها

نامگذاری سیکلو آلکانها : ابتدا کلمه سیکلو بعد نام آلکان هم کربن حلقه سیکلو آلکان

3- آلکنها : فرمول عمومی CnH2n دارای یک پیوند دوگانه کربن کربن ، واکنش پذیری بیشتر از آلکانها

نامگذاری : 1- انتخاب طولانیترین زنجیره که پیوند دو گانه کربن کربن در آن باشد 2- شماره گذاری زنجیره از سمتی که شماره کمتری به کربن حامل پیوند دوگانه تعلق گیرد (اگر فرق نکرد به شماره شاخه ها توجه می کنیم) 3- ابتدا شماره شاخه ها بعد نام شاخه ها (به ترتیب الفبا و سپس شماره کربن پیوند دوگانه و در انتها نام آلکن طولانی ترین زنجیره می آوریم

آلکینها : فرمول عمومی CnH2n-2 ، دارای یک پیوند سه گانه کربن کربن ، واکنش پذیری زیاد

نامگذاری شبیه آلکنها با این تفاوت که در انتها نام آلگین طولانیترین زنجیره آورده می شود.

مشتقات آلکانها :

1- آلکلها(آلکانولها) : فرمول عمومی CnH2n+2-m(OH)m دارای یک یا چند گروه OH ، توانایی تشکیل پیوند هیدروژنی ، ایزومر اترها

نام الکلها : شماره کربن حامل OH  و سپس به انتهای نام آلکان هم کربن « ول» می افزاییم . البته در شماره گذاری کربنها حق تقدم با کربن حامل OH است.

2- اترها : دارای گروه عاملی اکسیژن متصل به دو گروه هیدروکربنی ، فاقد پیوند هیدروژنی ، نقطه جوش پایین فرار

نام اترها: ابتدا گروههای آلکیل(شاخه) متصل به اکسیژن را به ترتیب الفبا آورده و در انتها کلمه اتر را می آوریم.

3- آلدهیدها(آلکانال ها) : فرمول عمومی CnH2nO دارای گروه عاملی کربن H-C=O ، فاقد پیوند هیدروژنی ، واکنش پذیر ،

نام آلدهید ها: شماره گذاری از سمت عامل آلدهیدی صورت می گیرد به صورتی که کربن عامل آلدهیدی همیشه شماره 1 است.

در این جا ابتدا شماره شاخه ها بعد نام شاخه ها و در انتها نام آلکان طولانیترین زنجیره با پسوند « ال» می آوریم

4- کتونها (آلکانون ها) فرمول عمومی CnH2nO  دارای گروه عاملی C=O این گروه عاملی باید بین زنجیره باشد( نه به عنوان اولین کربن) ، ایزومر آلدهیدها ، فاقد پیوند هیدروژنی ، واکنش پذیری کمتر از آلدهیدها

نام کتونها : ابتدا شماره گزاری کربنها از سمتی که کمترین شماره به کربن کربونیل (c=o) تعلق گیرد. مثل قبل ابتدا شماره شاخه بعد نام شاخه وسپس د شماره کربن کربونیل و در انتها نام آلکان هم کربن با پسوند « ون» می آوریم

5- کربوکسیلیک اسیدها (آلکانوییک اسیدها) دارای گروه عاملی H-O-C=O  ، دارای پیوند هیدروژنی

نام کربوکسیلیک اسیدها: به انتهای آلکان هم کربن پسوند « وییک اسید » می آوریم

 

6- استرها (آلکیل آکانوات): دارای گروه عاملی –O-C=O   هستند ، فاقد پیوند هیدروژنی و معمولا خوشبو هستند. از واکنش اسیدهای کربوکسیلیک والکلها بدست می آیند.

7- آمینها (آلکیل آمین) : دارای گروه عاملی N-C   می باشند قادر به تشکیل پیوند هیدروژنی هستند وخاصیت بازی دارند.

-         بنزن(C6H6) و نفتالن(C10H8)  دو ترکیب آروماتیک هستند. دارای حلقه و پیوند دوگانه درون حلقه ای هستند

-         اگر یکی از هیدروؤنهای بنزن با یک گروه OH جایگزین شود فنول (C6H5OH) بدست می آید فنل ماده اولیه تولید آسپیرین و فنل فتالئین است  و گند زداست.

-         آسپیرین دارای فرمول C9H8O4 می باشد دارای دو گروه عاملی استری و  کربوکسیل است. و یک حلقه بنزنی دارد.

-         گلوکز دارای فرمول C6H12O6 است دارای 5 گروه عاملی هیدروکسیل (OH) است و حلقه شش تایی دارد توانایی تشکیل پیوند هیدروژنی دارد.

-         اتیلن گلیکول دارای فرمول C2H4(OH)2    است.ضبه عنوان ضد یخ استفاده می شود تواناایی تشکیل پیوند هیدروژنی دارد

-         گلیسیرین دارای فرمول C3H5(OH)3 است. قادر به تشکیل پیوند هیدروژنی است

-         سالیسیلیک اسید دارای فرمول C7H6O3 است. دارای گروه فنلی و کربوکسیل است. ماده اولیه تهیه اسپیرین است.  پیوند هیدروژنی دارد.

-         متیل سالیسیلات : دارای فرمول  C8H8O3 است دارای گروه عاملی استری و فنلی است.به عنوان طعم دهنده مواد غذایی و دارویی به کار می رود.

 

/ 0 نظر / 929 بازدید