نکات درسی شیمی پیش دانشگاهی

کربوکسیلیک اسیدها
این دسته از ترکیبات دارای عامل کربوکسیل (COOH) می باشند. ان اسیدها جزء اسیدهای آلی به حساب می آیند و از جمله اسیدهای ضعیف به شمار می آیند. با افزایش تعداد کرین انحلالپذیری این ترکیبات در آب کاهش می یابد .این ترکیبات تا 4 کربن به خوبی در آب حل می شوند.
نامگذاری کربوکسیلیک اسیدها :
برای نام گذاری این ترکیبات از روش زیر استفاده می شود:
1- انتخاب طولانی ترین زنجیره هیدروکربنی که شامل عامل کربوکسیل باشد.
2- شماره گذاری کربنها از طرف کربن عامل کربوکسیل انجام می شود به طوری که کربن عامل کربوکسیل همیشه کربن شماره یک(1) است.
3- برای نوشتن نام این ترکیبات ابتدا شماره شاخه ها سپس نام شاخه ها ( به ترتیب الفبای انگلیسی) و در انتها نام آلکان طولانیترین زنجیره با پسوند ( وئیک اسید) آورده می شود. مانند : 3- فلوئورو 3و4- دی متیل ، اکتانوئیک اسید
 
دسته ای از ترکیبات آلی که دارای دو عامل کربوکسیل باشند (( دی کربوکسیلیک اسیدها )) نامیده می شوند. قدرت اسیدی این اسیدها از کربوکسیلیک اسیدهای هم کربن خود(با تعداد کربن مساوی) بیشتر است. در این ترکیبات ابتدا و انتهای زنجیره انتخابی عامل کربوکسیل است .برای شماره گذاری کربنها از کربن عامل کربوکسیلی شروع می شود که شماره کمتری به شاخه ها تعلق گیرد.
 
قدرت اسیدهای کربوکسیلیک:
1- این اسیدها جرء اسیدهای ضعیف به شمار می آیند.
2- با افزایش تعداد کربنها قدرت اسیدی کاهش می یابد.
3- هر عاملی که روی پایداری و میزان بار منفی باز مزدوج این اسیدها تأثیر بگذارد روی قدرت اسیدی این مواد تاثیر دارد.
4- شاخه های الکترون دهنده مانند شاخه های هیدروکربنی (متیل، اتیل و ...) به دلیل افزایش بار منفی باز مزدج حاصل از این اسیدها، باز مزدوج این اسیدها را ناپایدار می کند و باعث می شوند واکنش برگشت تفکیک این اسیدها بهتر انجام شود و باعث کاهش قدرت بازی این اسیدها می شود.
5- شاخه های الکترون گیرنده مانند هالوژنها ،اکسیژن و غیره به دلیل کاهش تراکم بار منفی باز مزدوج این اسیدها ، باز مزدوج این اسیدها را پایدار کرده باعث افزایش قدرت بازی می شوند.
6- هرچه الکترونگاتیوی هالوژن بیشتر و تعداد آنها بیشتر باشد قدرت اسیدی کربوکسیلیک اسیدها بیشتر است.
7- هر چه تعداد شاخه ها بیشتر و فاصله آنها تا عامل کربوکسیل نزدیکتر باشد اثر شاخه ها روی قدرت اسیدی(کاهش یا افزایش) بیشتر است.

/ 1 نظر / 24 بازدید
م م م

سلام مرسی چرا ادامه نمیدید خیلی استفاده کردیم.