سوالات تستی شیمی 2

َ: سوالات تستی شیمی 2
فصــل 4 مـدت امتحان:60 دقیقه

1 کدام ترکیب یک ترکیب مولکولی نیست؟
الف- CsF    ب-CCl4     ج- C2H6      د-CO2
2 کدام یک از مواد زیر از مولکولهای جدا از هم تشکیل شده است؟
الف- مس     ب- کلسیم کلرید     ج- ید          د-سدیم کلرید
3 در کدام ترکیب طول پیونی کربن-کربن کوتاه تر است؟
الف- C2H6          ب- C2H4            ج- C2H2          د-C3H8
4 در کدام ترکیب خصلت یونی از همه بیشتر است؟
الف- سدیم کلرید    ب- پتاسیم برمید          ج- روبیدیم فلوئورید        د-لیتیم یدید
5 کدام پیوند قطبی تر است؟
 لف- C-F         ب- C-Cl              ج- C-Br            د- C-I
6 فرمول تجربی گلوکز کدام است؟
الف- CH2O            ب-C2HO              ج-CHO          د-CHO2
7 عدد اکسایش کربن در کدام ترکیب منفی است؟
الف- کربن مونوکسید           ب- کربن دی اکسید                                            ج- متان                              د-کربن تترا فلوئورید
8 کدام اتم مرکزی از قاعده اکتت پیروی نمی کند؟
الف- GaBr3              ب- HCN               ج- COCl2            د-SO2
9 در کدام گونه منگنز کمترین عدد اکسایش را دارد؟
الف- MnO2                  ب-Mn2O3              ج- KMnO4            د-Na2MnO4
10 شکل هندسی کدام مولکول خطی است؟
الف- نیتروژن دی اکسید        ب- اکسیژن دی فاوئورید                                      ج- گوگرد دی اکسید                د- بریلیم کلرید
11 فرمول مولکولی دی نیتروژن تترا اکسید کدام است؟
الف- N4O2                ب- N2O4                   ج- N2O             د- NO2
12 عدد اکسایش گوگرد در H2S2O7 چند است؟
الف- 4                   ب- 5                     ج- 6              د-7
13 شکل هندسی کدام مولکول نادرست است؟
الف- SiH4 ، چهاروجهی               ب- SeO2، خمیده                                           ج- BF3 ، هرمی                        د- MgCl2 ، خطی
14 در کدام مولکول زیر اتم مرکزی دارای دو اوربیتال ناپیوندی است؟
الف- H2S           ب-PH3               ج- SiS2              د-SO2
15 در کدام مولکول تعداد الکترونهای پیوندی با تعداد الکترونهای تنها مساویست؟
الف- COC
l2           ب- H2O2                   ج-CO2                  د-NO2
16 تعداد الکترونهای N2 با کدام برابر است؟
الف- O2                  ب- CN -              ج- HS -               د- NO
17 کدام عنصر زیر در شرایط یکسان تعداد پیوند داتیو بیشتری می دهد؟
الف- کلر               ب- گوگرد                     ج- فسفر               د- نیتروژن
18 فرمول تجربی مولکولی CH است. اگر جرم مولی این ماده 78 باشد فرمول مولکولی آن چیست؟(C=12, H=1)
الف- C5H5                     ب-C4H4                   ج-C6H6               د- C7H7
19 شکل هندسی کدام مسطح است؟
الف- BF3                 ب-NH3                     ج-CCl4              د-SiBr4
20 شکل فضایی CH3 - شبیه کدام مولکول زیر است؟
الف- H2O                     ب-PH3                     ج-GaF3               د-SO3
21 زاویه پیوندی در کدام کوچکتر است؟
الف- بور تری کلرید                           ب- کربن تترا کلرید                                ج- فسفر تری فلوئورید                    د- دی هیدروژن سولفید
22 زاویه پیوندی در کدام ترکیب زیر 120 درجه است؟
الف- CS2               ب- AsCl3                   ج-AlF3               د-H2O
23 در ساختار C4H4 چند پیوند وجود دارد؟
الف- 7                ب- 8                  ج- 9            د-10
24 در ساختار لوویس NO2 چند جفت الکترون ناپیوندی موجود است؟
الف- 3                     ب- 5                   ج- 6              د-7
25 کدام ماده نقطه جوش بیشتری دارد؟
الف- SiH4                  ب- CH4                ج- GeH4              د-SnH4
26 کدام قطبی است؟
الف-BCl3                 ب-BeI2                            ج-SO3                 د-AsCl3
27 نیروهای واندروالسی در کدام گزینه قویتر است؟
الف- O2                     ب-Br2                     ج-Cl2               د-N2
28 در کدام ماده نیروهای بین مولکولی از نوع لوندون نیست؟
 لف- CH4                   ب-AlCl3                   ج-LiCl               د-I2
29 از کدام فرمول اطلاعات بیشتری را بدست می آوریم؟
الف- تجربی           ب-ساختاری                ج- مولکولی              د- هیچکدام
30 کدام ماده پیوند هیدروژنی ندارد؟
الف- آمونیاک          ب- هیدروژن فلوئورید          ج- آب            د- هیدروژن برمید 

/ 0 نظر / 36 بازدید