سوالات شیمی 3 نیمسال

hgنام و نام خانوادگی: ســــوالات شیمی سوم زمان: 80 دقیقه
رشتـــــه ریاضی دبیــــــرســــتان طالقانی تــــاریخ: 27/9/85

شماره توجه: سوالات را خوش خط و خوانا نوشته واز خلاصه نویسی پرهیز کنید. نمره
1-    منظور از تابع حالت چیست؟کدام کمیت زیر تابع حالت است؟
    الف-            ب-           ج- q       د- W 
2-      طرز تهیه 100 میلی لیتر محلول 5/1 مولار اسید نیتریک از یک محلول 2 مولار این اسید را شرح دهید. 1
3-     چند میلی لیتر محلول 2/0 مولار اسید فسفریک برای واکنش کامل با 100 میلی لیتر محلول 5/0 مولار منیزیم      هیدروکسید لازم است؟
2H3PO4 + 3Mg(OH)2→ Mg3(PO4)2 +6H2O
 4-     100گرم از کدام گاز زیر در شرایط استاندارد حجم بیشتری دارد؟C=12,O=16,H=1
الف- C2H6            ب- O2         ج- CO
 5/1
5- جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.(5/1 نمره)
الف-  برای تصفیه هوای درون سفینه از واکنش بین کربن دی اکسید با . . . یا . . . استفاده می شود.
ب- حجم گاز . . . مورد نیاز برای پر کردن کیسه ی هوا با حجم مشخص به . . . گاز وابسته است.
      ج- سامانه ای که تبادل انرژی و . . . با محیط ندارد سامانه . . . نامیده می شود.
 5/1
6- از گرم کردن 21 گرم سدیم هیدروژن کربنات 5 میلی لیتر گاز کربن دی اکسید حاصل می شود.چگالی گاز کربن دی اکسید را بر حسب گرم بر لیترحساب کنید. (5/1 نمره)                                                (NaHCO3 =84gr/mol  , CO2 =44 gr/mo
2NaHCO3 → Na2CO3 + CO2 + H2O
 
7- از واکنش 40 گرم HF بادرصد خلوص 60 درصد با 160 گرم قلعSn چند گرم قلع فلوئورید تشکیل می شود؟             ( Sn=119 , H=1 , F=19 )                                                                     Sn + 2HF→ SnF2 + H2

8- 22 گرم پروپان با 16 گرم گاز اکسیژن وارد واکنش شده اند و 4 گرم کربن دی اکسید حاصل شده است. بازده درصدی واکنش را محاسبه کنید.(C=12 , H=1 , O=16)
C3H8 + 5O2  3CO2 + 4H2O
3
9- - یک سامانه معین ابتدا  30 ژول انرژی جذب کرده تا واکنش زیر در آن صورت گیرد. پس از انجام واکنش 3000 ژول گرما آزاد شده است اکر این واکنش در یک سیستم با فشار ثابت در شرایط استاندارد انجام شود مطلوبست محاسبه : تغییر انرژی درونی ، آنتالپی ، کار انجام شده و گرمای مبادله شده
N2(g) + 3H2(g) → 2NH3(g)
 
10- درستی یا نادرستی عبارتهای زیر را تعیین کنید.عبارتهای نادرست را بصورت درست بنویسید.
الف- متانول را می توان از واکنش بین کربن مونوکسید و هیدروژن بدست آورد.
ب- اختلاف دمای میان دو جسم نشان دهنده اختلاف انرژی پتانسیل ذره های تشکیل دهنده آنهاست.
11- فرمول تجربی ترکیبی را به دست آورید که شامل 88 درصد کربن و 12 درصد هیدروژن است.
C=12  ,  H=1
 
 
                                                                                                                      "موفق باشید"
                                                                                       

/ 1 نظر / 24 بازدید
setayesh

سلام باتشکر ازشماو سایت خوبتان[رویا]