سوالات فصل 3 شیمی پیش دانشگاهی

١- با توجه  به جدول قویترین وضعیف ترین اسید ها کدام است؟

فرمول اسید

  6/7

7/8

4/9

25/3

٢- pH محلول ١/٠ مولار استیک اسید برابر 94/2 است . ثابت  تفکیک اسیدی این اسید چند است ؟

٣- - هریک از نمکهای زیر  را با بیان علت در سه دسته‌ی خنثی ، اسیدی و بازی طبقه بندی کنید

NaHSO4، BaBr2 ، Na3PO4 ، NaH2PO4 ، K2C2O4 ، NaCN

۴- - pH محلول یک مولار از باز ضعیف  BOH  مساوی 60/11 است . درجه  تفکیک باز BOH  را بدست آورید؟

۵- نام ترکیبات زیر را بنویسید.

الف-  HCN                 ب- HI                  ج- H2CO3

                     

۶- 6/5 گرم پتاسیم هیدروکسید را به 100 میلی لیتر محلول هیدرویدیک اسید 1/0 مولار افزوده می شود. PH محلول حاصل چقدر است؟

/ 1 نظر / 610 بازدید
اشنا

عزیزم فعال تر باش ای بد نبود[خرخون]