سوالات پیش فصل 3و 4

1-  ١-   مفاهیم زیر را تعریف کنید.(2نمره)

الف- صابونی شدن             ب- بافر                    ج- عدد اکسایش                   د- پتانسیل الکترودی

2-   ٢-  درستی یا نادرستی عبارتهای زیر راتعیین کنید. عبارتهای نادرست را درست بنویسید.(2نمره)

       الف-  آب یک ماده آمفوتر است.

       ب – محلول نمکهای حاصل از واکنش اسیدها و بازهایpH کمتر از 7 دارند.

      ج – برقکافت نمونه ای از کاربردهای سل گالوانی است.

     د- اندازه گیری پتانسیل یک الکترود به طور جداگانه امکان پذیر است.

 

3- کدام گونه زیر اکسنده بهتری است؟ چرا؟ (1نمره) الف) Pt2+       ب) V2+       ج( I-

 

4- در هر یک از واکنشهای زیر اسید و باز مزدوج را مشخص کنید.(2نمره)

1) HClO4 + OH- H2O + ClO4-  

 

2) H2S + NH3 NH4+ + HS-

5- تعیین کنید هر یک از نمکهای زیر در آب چه خاصیتی  دارند؟(2نمره)

K2CO3, KBr , NH4CL , K3PO4

6- تعیین کنید کدام واکنش زیر انجام پذیر است؟چرا؟(1نمره)

1) Sn 2+ + Pb Pb2+ + Sn

2) Fe2+ + H2 Fe + 2H+

 7- با رسم سل بین آلومینیوم و نقره نیم واکنشهای کاتدی و آندی را بنویسید. پتانسیل سل را حساب کنید.(5/2نمره)

8- مقدار E0را برای سلول زیر تعیین کنید.(1نمره)

1) Zn(s) Zn2+(aq) I-(aq) I2(aq) Pt(S)

9- محلولی که غلظت یون هیدروکسید آن 001/0 چه pH دارد ؟این محلول اسید است یا باز؟(5/1نمره)

 

10- یک اسید ضعیف تک پروتونی در آب به میزان ده درصد یونش می یابد. pH محلول یک دهم مولار آن چند است؟(1نمره)

11) برای خنثی کردن 25 میلی لیتر اسید سولفوریک یک مولار به چند میلی لیتر سدیم هیدروکسید 05/0 مولار نیاز است؟ (2نمره)

H2SO4 + NaOH H2O +Na2SO4

12) کدام باز زیر قویتر است؟چرا؟(2 نمره)

1)CH3COO-               (CH3COOH , Ka = 1/8 × 10 -5 )

2) ClCH2COO-      (ClCOOH ,  Ka = 1/4  × 10 -3 )

/ 1 نظر / 31 بازدید
فاطمه

دوباره سلام اگه جواب سوالارو بذاری خیلی بهتر میشه ها[گل]