سوالات شيمي پيش دانشگاهي فصل اول

۱-براي واكنش زير يك جهت گيري صحيح و يك جهت گيري نادرست رسم كنيد.

NO + O3  èNO2 + O2

۲-درستي يا نادرستي عبارتهاي زير را مشخص كنيد. عبارتهاي نادرست را به صورت صحيح باز نويسي كنيد.

الف- در يك واكنش شيميايي با گذشت زمان سرعت واكنش افزايش مي يابد.

ب- واكنش هيدروژندار كردن آلكنها يك واكنش كاتاليز شده نا همگن است.

ج- كمپلكس فعال گونه پايداري است كه مي توان آن را حين واكنش شناسايي و جداسازي كرد.

۳-انرژي فعالسازي واكنش زير 134 كيلوژول بر مول بوده و اين واكنش به اندازه 226 كيلوژول انرژي ده است.

الف- انرژي فعالسازي واكنش برگشت را محاسبه كنيد. 

A+3B èC+2D                                              

ب- نمودار انرژي- پيشرفت واكنش را رسم كرده و قسمتهاي مختلف را روي آن نشان دهيدE1,E2,H

    ۴-الف- با توجه به جدول زير رابطه سرعت- غلظت را بدست آوريد.A+2B+C èD+F        

     ب- اگر [A]=2M, [B]=3M,[C]=1M باشد سرعت واكنش را محاسبه كنيد.

سرعت

[A]

[B]

[C]

9-10 ×8

1/0

1/0

1/0

9-10×32

2/0

1/0

1/0

9-10×8

1/0

3/0

1/0

9-10×16

1/0  

1/0

4/0

 

    ۵- در يك آزمايش ۴۸ گرم منیزیم در اسید هیدروکلریک در مدت ۳۰ ثانیه حل می شود سرعت تولید گاز هیدروژن و سرعت مصرف اسید را بر حسب مول بر ثانیه حساب کنید.

/ 1 نظر / 31 بازدید
مهرداد محمودی

هیچ کدام از مطالب وبلاگت به درد من نمی خورد[قهر][قهر][قهر][قهر][قهر][قهر][قهر][قهر][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ]