نکات تستی و مهم شیمی پیش فصل 3 اسیدها و بازها

نقص نظریه آرنیوس این است که فقط درباره محلولهای آبی است و نقص هر دو نظریه آرنیوس و لوری این است که محدود به ترکیبات دارای هیدروژن می شوند.

1- اسیدهای قوی عبارتند از HClO4 , H2SO4 , HI , HBr , HCl , HClO3 , HNO3   

اسیدهای ضعیف  عبارتند از : HCN , H2CO3 , H2SO3 , CH3COOH , HF ,HNO2 , HClO , H2S ,   تمام کربوکسیلیک اسیدها  و اسیدهای آلی (کربن دار)         

. همچنین قدرت اسیدهای ضعیفتر به صورت زیر است.

HSO4- > H3PO4 > HF > HNO2 > H2CO3 > H2S > NH4+ > H2O > NH3 > H2                

 قدرت بازی به صورت زیر است.   

H - > NH2 - > OH - > NH3 > HS - > HCO3 - > NO2- > F - > H2PO4 - > SO4 2-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

آمفوتر ها عبارتند از 1- فلزات سرب ، آلومینیوم ، روی ، قلع ، کروم . اکسید و هیدروکسید این فلزات نیز آمفوتر است.

2- آب    3- آمونیاک در معدود موارد آمونیاک می تواند اسید نیز بشود  ولی در محلولهای آبی همواره باز است.      4- اغلی یونهای منفی حاصل از تفکیک اسیدهای چند پروتون دار مانند HS- ,H2PO4- , HCO3-   5- آمینو اسیدها

برای اسیدها و بازهای یک ظرفیتی ضعیف رابطه بین K و درجه تفکیک یونی به صورت زیر است.              K= α2 M/1-α    برای اسیدها یا بازهای بسیار ضعیف از آلفا در مخرج کسر می توان چشم پوشی کرد. یعنی اگر مقدار آلفا از 05/0 باشد می توان از آن در مخرج صرفنظر کرد.

Ka = Mα2    ,     [H3O+] =√KaM             برای اسیدها           و برای باز ها    Kb= Mα2    , [OH-] = √KbM

چون ثابت تعادل فقط وایسته به دماست بنابراین آلفا و غلظت اسید رابطه عکس دارند.

اثر دما روی PH آب : هر چه دما زیاد شود PH , POH  و KW کاهش می یابد.

هر مکاده ای که واکنش خود یونش را انجام دهد آمفوتر است. مانند آب و آمونیاک  .

خاصیت اسیدی و قدرت اسیدی با هم تفاوت دارند . خاصیت اسیدی وابسته به  غلظت یون هیدرونیوم است .. قدرت اسیدی وابسته به Ka است.

نمکهای Na2SO4 , K2SO4خنثی هستند ولی نمکهای  ZnSO4 , CuSO4   اسیدی هستند.

 مقایسه آبکافت یونها : 1- هر چه باز ضعیفتر باشد کاتیون مربوط به آن راحتتر یون هیدروکسید جذب می کند. 2- هر چه بار منفی آنیون یک اسید بیشتر باشد  (نسبت به آنیون دیگر اسید).    3- هر چه اسیدی ضعیفتر باشد آنیون مربوط به آن راحتتر H+  جذب می کند.

آنیون و کاتیون اسیدهای قوی   و بازهای قوی آبکافت نمی شوند  .

برای نمکهایی که از کاتیون باز ضعیف و آنیون اسید قوی ساخته شده اند  الف- اگر   Ka > Kb  باشد نمک اسیدی     ب-  اگر Kb > Ka

/ 2 نظر / 507 بازدید
احسان

آقا دمت گرم خیلی بهم کمک کرد مطلبت

roya

خیلی ممنون ولی خیلی مطالب ریز بود[دست]