جدول تناوبی به صورت ورد word

جدول تناوبی ساده:   1                                 18 H 2                     13 14 15 16 17 He Li Be                     B C N O F Ne Na Mg 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Al Si P S Cl Ar K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt   Au Hg Tl Pb Bi Po As Rn Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt                                                               Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu         Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr       جدول تناوبی فارسی:   1                                 18 1 H هیدروژن 2         عدد اتمی نماد شیمیایی جرم اتمی         13 14 15 16 17 2 He 00/4 3 Li لیتیم 4 Be بریلیم                 5 B بور 6 C کربن 7 N نیتروژن 8 O اکسیژن 9 F فلوئور 10 Ne 18/20 11 Na سدیم 12 Mg مـنیزیم 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Al آلومینیوم 14 Si سیلیسیمسیم 15 P فسفر 16 S گوگرد 17 Cl کلر 18 Ar 95/39 19 K پتاسیم 20 Ca کلسیم 21 Sc 96/44 22 Ti 88/47 23 V 94/50 24 Cr 00/52 25 Mn مـنگنز 26 Fe آهن 27 Co کبالت 28 Ni 59/58   29 Cu مس    30 Zn 39/65 31 Ga 72/69 32 Ge 61/72 33 As 92/74 34 Se 96/87 35 Br برم 36 Kr 80/83 37 Rb 47/85 38 Sr 62/87 39 Y 91/88 40 Zr 22/91 41 Nb 91/92 42 Mo 94/95 43 Tc   44 Ru 07/101 45 Rh 91/102 46 Pd 42/106 47 Ag 87/107 48 Cd 41/112 49 In 82/114 50 Sn 71/118 51 Sb 76/121 52 Te 60/127 53 I   ید   54 Xe 29/131 55 Cs 91/132 56 Ba 33/137 57 La 91/138 58 Hf 49/178 73 Ta 95/180 74 W 84/183 75 Re 21/186 76 Os 23/190 77 Ir 22/192 78 Pt 08/195 79 Au 97/196 80 Hg 59/200 81 Tl 28/204 82 Pb 2/207 83 Bi 98/208 84 Po (209) 85 As (210) 86 Rn (222) 87 Fr (233) 88 Ra (226) 89 Ac (227) 104 Rf (261) 105 Db (262) 106 Sg (263) 107 Bh (262) 108 Hs (265) 109 Mt (266)                                                               58 Ce 11/140 59 Pr 91/140 60 Nd 24/144 61 Pm 91/144 62 Sm 36/150 63 Eu 97/151 64 Gd 25/157 65 Tb 93/158 66 Dy 50/162 67 Ho 93/164 68 Er 26/167 69 Tm 93/168 70 Yb 04/173 71 Lu 97/174         90 Th 04/232 91 Pa 04/231 92 U 03/238 93 Np (237) 94 Pu (244) 95 Am (243) 96 Cm (247) 97 Bk (247) 98 Cf (251) 99 Es (252) 100 Fm (257) 101 Md (258) 102 No (259) 103 Lr (262)  
/ 0 نظر / 62 بازدید

اعداد کوانتومی و انرژی یونش و

 اعداد کوانتومی               حداکثر الکترون در لایه اصلی 2n2 حداکثر الکترون  در هر لایه فرعی   تعداد اوربیتال 2l+1 ml l نوع زیر لایه تعداد زیر لایه لایه اصلی n 2 2 1 0 0 S 1 1 8 2 6 1 3 0 -1,0,1 0 1 S P 2 2 16 2 6 10 1 3 5 0 -1,0,1 -2,-1,0,1,2 0 1 2 S P d 3 3 32 2 6 10 14 1 3 5 7 0 -1,0,1 -2,-1,0,1,2 -3,-2,-1,0,1,2,3 0 1 2 3   S P d f 4 4 50 2 6 10 14 18 1 3 5 7 9 0 -1,0,1 -2,-1,0,1,2 -3,-2,-1,0,1,2,3 -4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4 0 1 2 3 4 S P D F g 5 5   انرژی اوربیتال ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 355 بازدید
آذر 96
1 پست
اسفند 93
2 پست
خرداد 93
1 پست
دی 92
1 پست
مهر 92
2 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
3 پست
اسفند 89
2 پست
دی 88
2 پست
اسفند 87
3 پست
اسفند 86
2 پست
بهمن 86
1 پست
آذر 86
4 پست
آبان 86
4 پست