سوالات شیمی پیش نیمسال
ساعت ۸:٤٤ ‎ب.ظ روز جمعه ٤ دی ،۱۳۸۸ 


1- برای واکنش زیر یک جهت گیری صحیح و یک جهت گیری نادرست رسم کنید.
NO + O3 ==>NO2 + O2
 1
2- درستی یا نادرستی عبارتهای زیر را مشخص کنید. عبارنهای نادرست را به صورت صحیح باز نویسی کنید.
الف- در یک واکنش شیمیایی با گذشت زمان سرعت واکنش افزایش می یابد.
ب- واکنش هیدروژندار کردن آلکنها یک واکنش کاتالیز شده نا همگن است.
ج- کمپلکس فعال گونه پایداری است که می توان آن را حین واکنش شناسایی و جداسازی کرد.
د-واکنش H2 وO2 از لحاظ سینتیکی مساعد ولی از لحاظ ترمودینامیکی نا مساعد است. 2
3- انرژی فعالسازی واکنش زیر 134 کیلوژول بر مول بوده و این واکنش به اندازه 226 کیلوژول انرژی ده است.
الف- انرژی فعالسازی واکنش برگشت را محاسبه کنید.  A+3B ==>C+2D                                              
ب- نمودار انرژی- پیشرفت واکنش را رسم کرده و قسمتهای مختلف را روی آن نشان دهید(E1,E2,∆H)
4-   نمودار غلظت-زمان برای مادهB در شکل زیر رسم شده است. با توجه به شکل به سوالات پاسخ دهید.
  الف- سرعت تولید B را در فاصله زمانی 20 تا 40 دقیقه محاسبه کنید.                                    A==>2B      
  ب- سرعت تولید A را در فاصله زمانی 10 تا 50 دقیقه محاسبه کنید.
 

 5/1
5- اگر مقدار ثایت تعادل واکنش N2(g) + O2(g) ==> 2NO(g) در دمای 2027 درجه برابر 0017/0 و در دمای 25 درجه برابر3-10× 3/2 باشد:
الف- اگر واکنش مخلوط تعادلی را گرم کنیم تعادل به کدام جهت پیش می رود؟چــرا؟
ب- واکنش رفت گرماگیر است یا گرماده؟

7- الف- با توجه به جدول زیر رابطه سرعت- غلظت را بدست آورید.A+2B+C ==>D+F        
ب- اگر [A]=2M, [B]=3M,[C]=1M باشد سرعت واکنش را محاسبه کنید.

سرعت [A] [B] [C]
9-10 ×8 1/0 1/0 1/0
9-10×32 2/0 1/0 1/0
9-10×8 1/0 3/0 1/0
9-10×16 1/0 1/0 4/0


8 در هر یک از حالات زیر جهت پیشرفت واکنش را محاسبه کنید.
2Cl2(g)+2H2O(g)                4HCl(g) + O2(g)      K= 8 mol/lit
الف-[Cl]=1M , [H2O]=2M , [HCl]=1M , [O2]=10M
ب- [Cl]=2M , [H2O]=2M , [HCl]=16M , [O2]=1M
 
9- چنانچه در محفظه ای به حجم یک لیتر در دمای 2000 درجه مقدار 3 مول NO وارد شد. غلظت تعادلی همه گونه های شرکت کننده در تعادل را حساب کنید.
2NO(g)                N2)g) + O2(g)               K= 2/5 ×10 3

10- هر یک از تغییرات زیر، تعادل داده شده را در چه جهتی جابجا می کند؟چرا؟
N2(g) + 3H2(g) ==>2NH3(g)
الف- افزایش دما                ب- کاهش فشار              ج- افزایش غلظت هیدروژن        د- افزایش MgO
 2
11- همگن یا ناهمگن بودن تعادلات زیر را مشخص کرده عبارت ثابت تعادل را برای هر کدام بنویسید.
1) H2S(g) + I2(S)   ==>   S(s) + 2HI  
2) H2 (g) + O2(g)     ==>   H2O(g)
1

 


کلمات کلیدی: شیمی پیش ، نیمسال
 
نکاتی درباره الکلها آلدهیدها و کتونها در شیمی پیش دانشگاهی
ساعت ٧:٥٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٢ اسفند ،۱۳۸٧ 

این دو گروه از ترکیبات آلی دارای گروه کربونیل(C=O) هستند با این تفاوت که گروه کربونیل در آلدهیدها در ابتدای زنجیره هیدروکربنی است و و یک هیدروژن دارد ولی در کتونها گروه کربونیل در وسط زنجیره هیدرو کربنی است و هیدروژن ندارد.

برای نامگذاری آلدهیدها به آخر نام طولانیترین زنجیره پسوند ((ال)) اضافه کرده و در کتونها شماره کربن گروه گربونیل و سپس نام طولانیترین زنجیره با پسوند ((ون)) می آوریم.. شماره گزاری از طرف عامل کربونیل (در آلدهیدها) و یا کمترین شماره به گروه کربونیل صورت می گیرد(کتونها).

الکلها

دسته ای از ترکیبات آلی که دارای عامل هیدروکسید باشند . الکلها بر اساس نوع کربن حامل گروه هیدروکسید به سه نوع تقسیم می شوند.

1- الکل نوع اول : الکلی که  عامل OH آن به کربن نوع اول متصل بشد.

2- الکل نوع دوم : الکلی که عامل OH آن به کربن نوع دوم متصل باشد-

3- الکل نوع سوم : الکلی که عامل OH به کربن نوع سوم متصل باشد

برای نامگذاری الکلها : 1- انتخاب طولانیترین زنجیره حامل گروه OH و شماره دادن به کربنها ازسویی که کمترین شماره به کربن حامل OH تعلق گیرد.2- ابتدا شماره شاخه ها بعد نام شاخه ها (ترتیب الفبا) سپس نام آلکان طولانیترین زنجیره با پسوند ((ول)) می آوریم.

 

از اکسایش الکلهای نوع اول آلدهید و از اکسایش الکلهای نوع دوم کتون حاصل می شود. الکلهای نوع سوم در مقابل اکسید شدن مقاومت نشان داده و اکسید نمی شوند. برای انجام اکسایش می توان از پودر آهن یا نقره استفاده کرد .

آلدهیدها در اثر اکسایش  توسط یون مس II به کربوکسیلیک اسید تبدیل می شوند. اگر الکل نوع اول را با اکسنده های قوی مانند پتاسیم پرمنگنات(KMnO4) اکسید کنیم مستقیماً تبدیل یه کربوکسیلیک اسیدها می شوند.

 


کلمات کلیدی: آلدهیدها ، کتونها ، شیمی پیش