سوالات شيمی سوم
ساعت ۱٠:۳٧ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٠ آذر ،۱۳۸٦ 

۱-طرز تهيه 100 ميلي ليتر محلول 5/1 مولار اسيد نيتريك از يك محلول 2 مولار اين اسيد را شرح دهيد.

۲- ۱۰۰گرم از كدام گاز زير در شرايط استاندارد حجم بيشتري دارد؟(5/1نمره)(C=12,O=16,H=1)

 الف- C2H6            ب- O2         ج- CO

۳- از گرم كردن 21 گرم سديم هيدروژن كربنات 5 ميلي ليتر گاز كربن دي اكسيد حاصل مي شود.چگالي گاز كربن دي اكسيد را بر حسب گرم بر ليترحساب كنيد. 

۴-   15 گرم پروپان با 20 گرم اكسيژن وارد واكنش شده اند و 10 گرم كربن دي اكسيد حاصل شده است. بازده درصدي واكنش را محاسبه كنيد.

۵- فرمول تجربي تركيبي را به دست آوريد كه شامل 88 درصد كربن و 12 درصد هيدروژن است.

 


کلمات کلیدی: