ساعت ٩:۳٠ ‎ب.ظ روز شنبه ٧ اسفند ،۱۳۸٩ 

نکات درسی شیمی پیش دانشگاهی

کربوکسیلیک اسیدها
این دسته از ترکیبات دارای عامل کربوکسیل (COOH) می باشند. ان اسیدها جزء اسیدهای آلی به حساب می آیند و از جمله اسیدهای ضعیف به شمار می آیند. با افزایش تعداد کرین انحلالپذیری این ترکیبات در آب کاهش می یابد .این ترکیبات تا 4 کربن به خوبی در آب حل می شوند.
نامگذاری کربوکسیلیک اسیدها :
برای نام گذاری این ترکیبات از روش زیر استفاده می شود:
1- انتخاب طولانی ترین زنجیره هیدروکربنی که شامل عامل کربوکسیل باشد.
2- شماره گذاری کربنها از طرف کربن عامل کربوکسیل انجام می شود به طوری که کربن عامل کربوکسیل همیشه کربن شماره یک(1) است.
3- برای نوشتن نام این ترکیبات ابتدا شماره شاخه ها سپس نام شاخه ها ( به ترتیب الفبای انگلیسی) و در انتها نام آلکان طولانیترین زنجیره با پسوند ( وئیک اسید) آورده می شود. مانند : 3- فلوئورو 3و4- دی متیل ، اکتانوئیک اسید
 
دسته ای از ترکیبات آلی که دارای دو عامل کربوکسیل باشند (( دی کربوکسیلیک اسیدها )) نامیده می شوند. قدرت اسیدی این اسیدها از کربوکسیلیک اسیدهای هم کربن خود(با تعداد کربن مساوی) بیشتر است. در این ترکیبات ابتدا و انتهای زنجیره انتخابی عامل کربوکسیل است .برای شماره گذاری کربنها از کربن عامل کربوکسیلی شروع می شود که شماره کمتری به شاخه ها تعلق گیرد.
 
قدرت اسیدهای کربوکسیلیک:
1- این اسیدها جرء اسیدهای ضعیف به شمار می آیند.
2- با افزایش تعداد کربنها قدرت اسیدی کاهش می یابد.
3- هر عاملی که روی پایداری و میزان بار منفی باز مزدوج این اسیدها تأثیر بگذارد روی قدرت اسیدی این مواد تاثیر دارد.
4- شاخه های الکترون دهنده مانند شاخه های هیدروکربنی (متیل، اتیل و ...) به دلیل افزایش بار منفی باز مزدج حاصل از این اسیدها، باز مزدوج این اسیدها را ناپایدار می کند و باعث می شوند واکنش برگشت تفکیک این اسیدها بهتر انجام شود و باعث کاهش قدرت بازی این اسیدها می شود.
5- شاخه های الکترون گیرنده مانند هالوژنها ،اکسیژن و غیره به دلیل کاهش تراکم بار منفی باز مزدوج این اسیدها ، باز مزدوج این اسیدها را پایدار کرده باعث افزایش قدرت بازی می شوند.
6- هرچه الکترونگاتیوی هالوژن بیشتر و تعداد آنها بیشتر باشد قدرت اسیدی کربوکسیلیک اسیدها بیشتر است.
7- هر چه تعداد شاخه ها بیشتر و فاصله آنها تا عامل کربوکسیل نزدیکتر باشد اثر شاخه ها روی قدرت اسیدی(کاهش یا افزایش) بیشتر است.


 
سوالات تستی شیمی 2
ساعت ٩:۱٠ ‎ب.ظ روز شنبه ٧ اسفند ،۱۳۸٩ 

َ: سوالات تستی شیمی 2
فصــل 4 مـدت امتحان:60 دقیقه

1 کدام ترکیب یک ترکیب مولکولی نیست؟
الف- CsF    ب-CCl4     ج- C2H6      د-CO2
2 کدام یک از مواد زیر از مولکولهای جدا از هم تشکیل شده است؟
الف- مس     ب- کلسیم کلرید     ج- ید          د-سدیم کلرید
3 در کدام ترکیب طول پیونی کربن-کربن کوتاه تر است؟
الف- C2H6          ب- C2H4            ج- C2H2          د-C3H8
4 در کدام ترکیب خصلت یونی از همه بیشتر است؟
الف- سدیم کلرید    ب- پتاسیم برمید          ج- روبیدیم فلوئورید        د-لیتیم یدید
5 کدام پیوند قطبی تر است؟
 لف- C-F         ب- C-Cl              ج- C-Br            د- C-I
6 فرمول تجربی گلوکز کدام است؟
الف- CH2O            ب-C2HO              ج-CHO          د-CHO2
7 عدد اکسایش کربن در کدام ترکیب منفی است؟
الف- کربن مونوکسید           ب- کربن دی اکسید                                            ج- متان                              د-کربن تترا فلوئورید
8 کدام اتم مرکزی از قاعده اکتت پیروی نمی کند؟
الف- GaBr3              ب- HCN               ج- COCl2            د-SO2
9 در کدام گونه منگنز کمترین عدد اکسایش را دارد؟
الف- MnO2                  ب-Mn2O3              ج- KMnO4            د-Na2MnO4
10 شکل هندسی کدام مولکول خطی است؟
الف- نیتروژن دی اکسید        ب- اکسیژن دی فاوئورید                                      ج- گوگرد دی اکسید                د- بریلیم کلرید
11 فرمول مولکولی دی نیتروژن تترا اکسید کدام است؟
الف- N4O2                ب- N2O4                   ج- N2O             د- NO2
12 عدد اکسایش گوگرد در H2S2O7 چند است؟
الف- 4                   ب- 5                     ج- 6              د-7
13 شکل هندسی کدام مولکول نادرست است؟
الف- SiH4 ، چهاروجهی               ب- SeO2، خمیده                                           ج- BF3 ، هرمی                        د- MgCl2 ، خطی
14 در کدام مولکول زیر اتم مرکزی دارای دو اوربیتال ناپیوندی است؟
الف- H2S           ب-PH3               ج- SiS2              د-SO2
15 در کدام مولکول تعداد الکترونهای پیوندی با تعداد الکترونهای تنها مساویست؟
الف- COC
l2           ب- H2O2                   ج-CO2                  د-NO2
16 تعداد الکترونهای N2 با کدام برابر است؟
الف- O2                  ب- CN -              ج- HS -               د- NO
17 کدام عنصر زیر در شرایط یکسان تعداد پیوند داتیو بیشتری می دهد؟
الف- کلر               ب- گوگرد                     ج- فسفر               د- نیتروژن
18 فرمول تجربی مولکولی CH است. اگر جرم مولی این ماده 78 باشد فرمول مولکولی آن چیست؟(C=12, H=1)
الف- C5H5                     ب-C4H4                   ج-C6H6               د- C7H7
19 شکل هندسی کدام مسطح است؟
الف- BF3                 ب-NH3                     ج-CCl4              د-SiBr4
20 شکل فضایی CH3 - شبیه کدام مولکول زیر است؟
الف- H2O                     ب-PH3                     ج-GaF3               د-SO3
21 زاویه پیوندی در کدام کوچکتر است؟
الف- بور تری کلرید                           ب- کربن تترا کلرید                                ج- فسفر تری فلوئورید                    د- دی هیدروژن سولفید
22 زاویه پیوندی در کدام ترکیب زیر 120 درجه است؟
الف- CS2               ب- AsCl3                   ج-AlF3               د-H2O
23 در ساختار C4H4 چند پیوند وجود دارد؟
الف- 7                ب- 8                  ج- 9            د-10
24 در ساختار لوویس NO2 چند جفت الکترون ناپیوندی موجود است؟
الف- 3                     ب- 5                   ج- 6              د-7
25 کدام ماده نقطه جوش بیشتری دارد؟
الف- SiH4                  ب- CH4                ج- GeH4              د-SnH4
26 کدام قطبی است؟
الف-BCl3                 ب-BeI2                            ج-SO3                 د-AsCl3
27 نیروهای واندروالسی در کدام گزینه قویتر است؟
الف- O2                     ب-Br2                     ج-Cl2               د-N2
28 در کدام ماده نیروهای بین مولکولی از نوع لوندون نیست؟
 لف- CH4                   ب-AlCl3                   ج-LiCl               د-I2
29 از کدام فرمول اطلاعات بیشتری را بدست می آوریم؟
الف- تجربی           ب-ساختاری                ج- مولکولی              د- هیچکدام
30 کدام ماده پیوند هیدروژنی ندارد؟
الف- آمونیاک          ب- هیدروژن فلوئورید          ج- آب            د- هیدروژن برمید 


کلمات کلیدی: