سوالات شیمی پیش نیمسال
ساعت ۸:٤٤ ‎ب.ظ روز جمعه ٤ دی ،۱۳۸۸ 


1- برای واکنش زیر یک جهت گیری صحیح و یک جهت گیری نادرست رسم کنید.
NO + O3 ==>NO2 + O2
 1
2- درستی یا نادرستی عبارتهای زیر را مشخص کنید. عبارنهای نادرست را به صورت صحیح باز نویسی کنید.
الف- در یک واکنش شیمیایی با گذشت زمان سرعت واکنش افزایش می یابد.
ب- واکنش هیدروژندار کردن آلکنها یک واکنش کاتالیز شده نا همگن است.
ج- کمپلکس فعال گونه پایداری است که می توان آن را حین واکنش شناسایی و جداسازی کرد.
د-واکنش H2 وO2 از لحاظ سینتیکی مساعد ولی از لحاظ ترمودینامیکی نا مساعد است. 2
3- انرژی فعالسازی واکنش زیر 134 کیلوژول بر مول بوده و این واکنش به اندازه 226 کیلوژول انرژی ده است.
الف- انرژی فعالسازی واکنش برگشت را محاسبه کنید.  A+3B ==>C+2D                                              
ب- نمودار انرژی- پیشرفت واکنش را رسم کرده و قسمتهای مختلف را روی آن نشان دهید(E1,E2,∆H)
4-   نمودار غلظت-زمان برای مادهB در شکل زیر رسم شده است. با توجه به شکل به سوالات پاسخ دهید.
  الف- سرعت تولید B را در فاصله زمانی 20 تا 40 دقیقه محاسبه کنید.                                    A==>2B      
  ب- سرعت تولید A را در فاصله زمانی 10 تا 50 دقیقه محاسبه کنید.
 

 5/1
5- اگر مقدار ثایت تعادل واکنش N2(g) + O2(g) ==> 2NO(g) در دمای 2027 درجه برابر 0017/0 و در دمای 25 درجه برابر3-10× 3/2 باشد:
الف- اگر واکنش مخلوط تعادلی را گرم کنیم تعادل به کدام جهت پیش می رود؟چــرا؟
ب- واکنش رفت گرماگیر است یا گرماده؟

7- الف- با توجه به جدول زیر رابطه سرعت- غلظت را بدست آورید.A+2B+C ==>D+F        
ب- اگر [A]=2M, [B]=3M,[C]=1M باشد سرعت واکنش را محاسبه کنید.

سرعت [A] [B] [C]
9-10 ×8 1/0 1/0 1/0
9-10×32 2/0 1/0 1/0
9-10×8 1/0 3/0 1/0
9-10×16 1/0 1/0 4/0


8 در هر یک از حالات زیر جهت پیشرفت واکنش را محاسبه کنید.
2Cl2(g)+2H2O(g)                4HCl(g) + O2(g)      K= 8 mol/lit
الف-[Cl]=1M , [H2O]=2M , [HCl]=1M , [O2]=10M
ب- [Cl]=2M , [H2O]=2M , [HCl]=16M , [O2]=1M
 
9- چنانچه در محفظه ای به حجم یک لیتر در دمای 2000 درجه مقدار 3 مول NO وارد شد. غلظت تعادلی همه گونه های شرکت کننده در تعادل را حساب کنید.
2NO(g)                N2)g) + O2(g)               K= 2/5 ×10 3

10- هر یک از تغییرات زیر، تعادل داده شده را در چه جهتی جابجا می کند؟چرا؟
N2(g) + 3H2(g) ==>2NH3(g)
الف- افزایش دما                ب- کاهش فشار              ج- افزایش غلظت هیدروژن        د- افزایش MgO
 2
11- همگن یا ناهمگن بودن تعادلات زیر را مشخص کرده عبارت ثابت تعادل را برای هر کدام بنویسید.
1) H2S(g) + I2(S)   ==>   S(s) + 2HI  
2) H2 (g) + O2(g)     ==>   H2O(g)
1

 


کلمات کلیدی: شیمی پیش ، نیمسال
 
سوالات شیمی 3 نیمسال
ساعت ۸:۳٩ ‎ب.ظ روز جمعه ٤ دی ،۱۳۸۸ 

hgنام و نام خانوادگی: ســــوالات شیمی سوم زمان: 80 دقیقه
رشتـــــه ریاضی دبیــــــرســــتان طالقانی تــــاریخ: 27/9/85

شماره توجه: سوالات را خوش خط و خوانا نوشته واز خلاصه نویسی پرهیز کنید. نمره
1-    منظور از تابع حالت چیست؟کدام کمیت زیر تابع حالت است؟
    الف-            ب-           ج- q       د- W 
2-      طرز تهیه 100 میلی لیتر محلول 5/1 مولار اسید نیتریک از یک محلول 2 مولار این اسید را شرح دهید. 1
3-     چند میلی لیتر محلول 2/0 مولار اسید فسفریک برای واکنش کامل با 100 میلی لیتر محلول 5/0 مولار منیزیم      هیدروکسید لازم است؟
2H3PO4 + 3Mg(OH)2→ Mg3(PO4)2 +6H2O
 4-     100گرم از کدام گاز زیر در شرایط استاندارد حجم بیشتری دارد؟C=12,O=16,H=1
الف- C2H6            ب- O2         ج- CO
 5/1
5- جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.(5/1 نمره)
الف-  برای تصفیه هوای درون سفینه از واکنش بین کربن دی اکسید با . . . یا . . . استفاده می شود.
ب- حجم گاز . . . مورد نیاز برای پر کردن کیسه ی هوا با حجم مشخص به . . . گاز وابسته است.
      ج- سامانه ای که تبادل انرژی و . . . با محیط ندارد سامانه . . . نامیده می شود.
 5/1
6- از گرم کردن 21 گرم سدیم هیدروژن کربنات 5 میلی لیتر گاز کربن دی اکسید حاصل می شود.چگالی گاز کربن دی اکسید را بر حسب گرم بر لیترحساب کنید. (5/1 نمره)                                                (NaHCO3 =84gr/mol  , CO2 =44 gr/mo
2NaHCO3 → Na2CO3 + CO2 + H2O
 
7- از واکنش 40 گرم HF بادرصد خلوص 60 درصد با 160 گرم قلعSn چند گرم قلع فلوئورید تشکیل می شود؟             ( Sn=119 , H=1 , F=19 )                                                                     Sn + 2HF→ SnF2 + H2

8- 22 گرم پروپان با 16 گرم گاز اکسیژن وارد واکنش شده اند و 4 گرم کربن دی اکسید حاصل شده است. بازده درصدی واکنش را محاسبه کنید.(C=12 , H=1 , O=16)
C3H8 + 5O2  3CO2 + 4H2O
3
9- - یک سامانه معین ابتدا  30 ژول انرژی جذب کرده تا واکنش زیر در آن صورت گیرد. پس از انجام واکنش 3000 ژول گرما آزاد شده است اکر این واکنش در یک سیستم با فشار ثابت در شرایط استاندارد انجام شود مطلوبست محاسبه : تغییر انرژی درونی ، آنتالپی ، کار انجام شده و گرمای مبادله شده
N2(g) + 3H2(g) → 2NH3(g)
 
10- درستی یا نادرستی عبارتهای زیر را تعیین کنید.عبارتهای نادرست را بصورت درست بنویسید.
الف- متانول را می توان از واکنش بین کربن مونوکسید و هیدروژن بدست آورد.
ب- اختلاف دمای میان دو جسم نشان دهنده اختلاف انرژی پتانسیل ذره های تشکیل دهنده آنهاست.
11- فرمول تجربی ترکیبی را به دست آورید که شامل 88 درصد کربن و 12 درصد هیدروژن است.
C=12  ,  H=1
 
 
                                                                                                                      "موفق باشید"
                                                                                       


کلمات کلیدی: شیمی ، سوم ، نیمسال