سوالات شيمی سوم
ساعت ۱٠:۳٧ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٠ آذر ،۱۳۸٦ 

۱-طرز تهيه 100 ميلي ليتر محلول 5/1 مولار اسيد نيتريك از يك محلول 2 مولار اين اسيد را شرح دهيد.

۲- ۱۰۰گرم از كدام گاز زير در شرايط استاندارد حجم بيشتري دارد؟(5/1نمره)(C=12,O=16,H=1)

 الف- C2H6            ب- O2         ج- CO

۳- از گرم كردن 21 گرم سديم هيدروژن كربنات 5 ميلي ليتر گاز كربن دي اكسيد حاصل مي شود.چگالي گاز كربن دي اكسيد را بر حسب گرم بر ليترحساب كنيد. 

۴-   15 گرم پروپان با 20 گرم اكسيژن وارد واكنش شده اند و 10 گرم كربن دي اكسيد حاصل شده است. بازده درصدي واكنش را محاسبه كنيد.

۵- فرمول تجربي تركيبي را به دست آوريد كه شامل 88 درصد كربن و 12 درصد هيدروژن است.

 


کلمات کلیدی:
 
سوالات شيمی اول فصل اول
ساعت ٢:٤٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٤ آذر ،۱۳۸٦ 

مفاهيم زير را تعريف كنيد.

الف- مولكول            ب- نرم كردن آب                  ج- چرخه آب             د- رسانايي

درستي يا نادرستي عبارتهاي زير را تعيين كنيد.

الف- از آب اكسيژنه به عنوان نمگير استفاده مي شود.

ب- بين اتمهاي نمك خوراكي NaCl پيوند كووالانسي برقرار است.

ج- سرب و كادميم از كاتيونهاي سنگين مضر محسوب مي شوند.

د- بزرگترين منبع آب شيرين در دسترس آبهاي زيرزميني هستند.

اسيد و باز را تعريف كنيد. كدام ماده اسيد و كدام باز است؟

الف- KOH                 ب-HNO3                    ج- خون                    د- سركه

در مراحل تصفيه افزودن هر يك از مواد زير به چه منظور به آب افزوده مي شود؟

الف- يون فلوئوريد                                    ب- يونهاي آهن يا آلومينيوم

ماده

ظرفيت گرمايي ويژه

آب

185/4

آهن

46/0

الكل

46/2

با توجه به جدول پاسخ دهيد.

الف- كدام ماده در شرايط يكسان سريعتر گرم مي شود؟

ب- كدام ماده در شرايط يكسان ديرتر سرد مي شود؟

ج- براي بالا بردن دماي 1 گرم آب به اندازه 2 درجه چقدر انرژي لازم است؟   

 

علت مشاهده هر يك از پديده هاي زير را بيان كنيد.

الف- تشكيل رسوب سفيدرنگ در ته كتري                            ب- نشستن حشره روي سطح آب

با توجه به جد.ل داده شده منحني انحلالپذيري را رسم كنيد.

الف- براي ساختن محلول فرا سير شده در دماي 20 به چند گرم از اين ماده نياز داريم.

ب- براي ساختن يك محلول سير نشده در دماي 60 به چند گرم ماده نياز است؟

اگر محلول سيرشده اي را از دماي 50 تا دماي 10 سرد كنيم چند گرم از اين ماده رسوب مي كند؟

 

60

50

40

30

20

10

0

دما

80

70

60

50

30

20

15

انحلالپذيري

 

 

DO  چيست؟ با چه واحدي آنرا مي سنجند؟ چه عواملي باعث كاهش آن در آب مي شود؟

آب چاه خالص است يا نه؟ چــــرا؟


کلمات کلیدی:
 
سوالات شيمي فصل اول
ساعت ٧:٥٦ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۱ آذر ،۱۳۸٦ 

۱- مفاهيم زير را تعريف كنيد.

الف- كاتيون         ب- گاز ايده آل           ج- فشار استاندارد          د- DO

۲- درستي يا نادرستي عبارتهاي زير را بنويسيد (عبارتهاي نادرست را درست بنويسيد)                    

    الف)بزرگترين منبع آب  شيرين ، درياچه ها هستند.

ب)رسانايي محلول شكر در آب كمتر از مس است.

ج) فشار گاز ناشي برخورد ذرات گاز با ديواره ظرف است.

د)از نيتروژن براي پر كردن لامپهاي مهتابي استفاده مي شود.

۳- نام عناصر تشكيل دهنده تركيبات زير را بنويسيد.

الف- Na2SO4           ب- AlCl3       ج-H2

۴- جاهاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد.

الف- از كلسيم كلريد به عنوان . . . استفاده مي شود..

ب- موادي كه توسط باكتريها به مواد ساده تر تجزيه شوند، مواد . . . ناميده مي شوند.

ج- اولين لايه هواكره . . . و دورترين لايه هواكره . . . است.

۵- صفر مطلق چيست؟ 40 درجه سانتيگراد چند درجه كلوين است؟

۶- علت افزودن هر يك از مواد زير را به آب آشاميدني بيان كنيد.

الف- فلوئوريد       ب- كات كبود           ج- سديم كربنات          د- يونهاي آهن و آلومينيم

۷-دليل تشكيل استالاكتيت در غارها چيست؟ 

PH-۸ چيست؟ PH اسيد كلريدريك غليظ چقدر است؟

۹- علت افزايش حجم آب را به هنگام يخ زدن توضيح دهيد.

۱۰- يك كاربرد براي هر يك از مواد زير بنويسيد.

الف- اكسيژن مايع            ب- منيزيم             ج- ؟آرگون

۱۱- سختي موقت آب چيست؟چگونه مي توان اين نوع سختي را از آب جدا كرد؟

۱۲- علت هر يك از پديده هاي زير را به طور مختصر بنويسيد.

الف- منحرف شدن باريكه آب بوسيله ميله شيشه اي باردار

ب- منفجر شدن فضانوردان در فضا، در صورت نداشتن لباس مخصوص

ج- حل شدن نمك در آب

 ۱۳- با توجه به نظریه جنبشی گازها بنویسید چرا با افزایش دمای گاز درحجم ثابت فشار زیاد می شود

۱۴- ميانگين هوا بر روي كره زمين چقدر است؟اين دماي متعادل چگونه ايجاد شده است؟


کلمات کلیدی:
 
سوالات پيش فصل اول
ساعت ٧:۳۳ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۱ آذر ،۱۳۸٦ 

نام و نام خانوادگي                          شيمي جبراني 1                      زمان : 90 دقيقه

1-     مفاهيم زير را تعريف كنيد.(2نمره)

الف- كمپلكس فعال          ب- واكنش تعادلي           ج- اصل لوشاتليه           د- انرژي فعالسازي

2-     درستي يا نادرستي عبارتهاي زير را تعيين كنيد.عبارتهاي نادرست را درست بنويسيد.(2نمره)

الف- كاتاليزگر واكنش هيدروژندار كردن هيدروكربنهاي سير نشده اكسيد آلومينيوم است(2نمره)

ب- دما و فشار تنها عوامل موثر بر سرعت واكنشهاي شيميايي هستند.

ج- در زماني كهK=Q تعادل بر قرار است.

د- فرايند مجاورت براي توليد اسيد سولفوريك به كار مي رود.

3- 48 گرم منيزم را در داخل اسيد كلريد ريك مي ريزيم پس از گذشت 50 ثانيه 2/11 ليتر گاز هيدروژن آزاد مي شود. سرعت متوسط واكنش و سرعت مصرف منيزيم را حساب كنيد. (2نمره) (Mg=24

                       Mg(s) + HCl (aq) MgCl2(aq) + H2(g

4- اگر 5 مول ماده A  با 3 مول ماده B و 4 مول ماده C در تعادل باشند. ثابت تعادل زير را بدست آوريد. (2نمره)                                                   2A(g) + 3B(g) C(g)

5-  واكنش زير در ظرفي به حجم 10 ليتر در حال انجام شدن است. اعمال تغييرات زير چه تأثيري بر سرعت واكنش دارد؟چرا؟ الف- كاهش حجم ظرف به 5 ليتر     ب- كاهش دما(2نمره)

                         C3H8(g) + 5O2(g) 3CO2(g)  + 4H2O(g

6- كدام تعادل همگن و كدام ناهمگن است؟چرا؟(2نمره)

         1) HCL(aq) + NaOH(s) NaCL(aq) + H2O(l

        2) CH4(g) +2O2(g) CO2(g) + H2O(g

7- اگر 10 گرم گاز هيدروژن با 95 گرم گاز فلوئور را در وارد يك ظرف يك ليتري كنيم. پس از برقراري تعادل 40 گرم هيدروژن فلوئوريد توليد شده است. ثابت تعادل و غلظتهاي تعادلي را بدست آوريد.(2نمره)

(H=1gr/mol, F=19gr/mol,HF=20gr/mol)                  2HF(g)  H2(g) +F2(g)

8- در توليد آمونياك به روش هابر    الف- كاتاليزگر اين فرآيند چيست؟

     ب- بهترين شرايط دمايي و فشاري در اين فرايند چيست؟

    ج- چرا اين فرايند در دماي بالا انجام مي شود.

    د- براي افزايش بازده چه راههايي پيشنهاد مي كنيد.(2نمره)

9- در تعادل زير اعمال هر يك از تغييرات تعادل را در چه جهتي جابجا مي كند؟توضيح دهيد.(2نمره)

الف-افزايش فشار        ب- كاهش دما      ج- افزايش كاتاليزور   د- وارد كردن بخار آب

3Fe(s) + 4H2O(g) Fe3O4(s) + 4H2(g   

10- نمودار انرژي بر حسب پيشرفت واكنش را براي يك واكنش دو مرحله اي كه در آن يك تركيب حد واسط تشكيل مي شود و مرحله نخست آن گرماگير ولي در كل گرماده است را رسم كنيد.(2نمره)


کلمات کلیدی: