سوالات شيمي پيش دانشگاهي فصل اول
ساعت ٥:٤۸ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٥ آبان ،۱۳۸٦ 

۱-براي واكنش زير يك جهت گيري صحيح و يك جهت گيري نادرست رسم كنيد.

NO + O3  èNO2 + O2

۲-درستي يا نادرستي عبارتهاي زير را مشخص كنيد. عبارتهاي نادرست را به صورت صحيح باز نويسي كنيد.

الف- در يك واكنش شيميايي با گذشت زمان سرعت واكنش افزايش مي يابد.

ب- واكنش هيدروژندار كردن آلكنها يك واكنش كاتاليز شده نا همگن است.

ج- كمپلكس فعال گونه پايداري است كه مي توان آن را حين واكنش شناسايي و جداسازي كرد.

۳-انرژي فعالسازي واكنش زير 134 كيلوژول بر مول بوده و اين واكنش به اندازه 226 كيلوژول انرژي ده است.

الف- انرژي فعالسازي واكنش برگشت را محاسبه كنيد. 

A+3B èC+2D                                              

ب- نمودار انرژي- پيشرفت واكنش را رسم كرده و قسمتهاي مختلف را روي آن نشان دهيدE1,E2,H

    ۴-الف- با توجه به جدول زير رابطه سرعت- غلظت را بدست آوريد.A+2B+C èD+F        

     ب- اگر [A]=2M, [B]=3M,[C]=1M باشد سرعت واكنش را محاسبه كنيد.

سرعت

[A]

[B]

[C]

9-10 ×8

1/0

1/0

1/0

9-10×32

2/0

1/0

1/0

9-10×8

1/0

3/0

1/0

9-10×16

1/0  

1/0

4/0

 

    ۵- در يك آزمايش ۴۸ گرم منیزیم در اسید هیدروکلریک در مدت ۳۰ ثانیه حل می شود سرعت تولید گاز هیدروژن و سرعت مصرف اسید را بر حسب مول بر ثانیه حساب کنید.
کلمات کلیدی:
 
سوالات تشريحی سال دوم دبيرستان فصل اول
ساعت ٧:٢٤ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٤ آبان ،۱۳۸٦ 

1-      مفاهيم زير را تعريف كنيد.

الف- قاعده هوند             ب- اصل طرد پائولي

2-      عنصري با عدد اتمي 25 داراي چند اوربيتال حاوي الكترون است؟

3-      آرايش الكتروني عنصري به 4S24p6 ختم مي شود عدد اتمي اين عنصر كدام است؟

4-      اگر آرايش الكتروني يون A2+ به صورت [Ar]3d6 باشد آرايش الكتروني اتم A را بنويسيد.

5-      در كدام اتم زير سه جهش بزرگ در انرژيهاي متوالي يونش آن مشاهده مي شود؟ توضيح دهيد.

                 الف-5B               ب- 17Cl               ج- 32Ge

6-      جدول زير را كامل كنيد.

Ms

Ml

L

n

آرايش زير لايه

 

 

 

 

4f1

1/2

0

1

6

 

 

 

 

 

4d3

 

7-      تعداد كل اوربيتالها و الكترونهاي ظرفيت هر يك از اتمها و يونهاي زيرمشخص كنيد.

الف- 27Co            ب- 17Cl                 ج- 23V2+                د- 33As2-

8-      هر يك از اعداد اتمي زير مربوط به كدام دسته (s,p,d,f) از عناصر هستند؟

الف- 14                ب- 44               ج- 37

9-      عنصري داراي 3 جهش بزرگ در انرژيهاي متوالي يونش است و اولين جهش انرژي آن بين انرژي سوم و چهارم يونش آن مشاهده مي شود. عدد اتمي اين عنصر چند است؟ آرايش الكتروني آن را محاسبه كنيد.

10-  آرايش نموداري اتمها و يونهاي زير را بنويسيد. اعداد كوانتومي الكترونهاي پنجم، دهم ، و آخر آنها را بنويسيد.

الف- 15P             ب- 29Cu              ج- 12Mg2+          


کلمات کلیدی:
 
سوالات تستی شيمی دوم
ساعت ٧:۱٤ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٤ آبان ،۱۳۸٦ 

اوربيتال S 1 در اتمهاي هيدروژن و هليم از چه نظر با هم تفاوت ندارد؟

الف) اندازه شعاع         ب) تراكم ابر الكتروني       ج) تعداد الكترون            د) شكل ابر الكتروني

عدد جرمي عنصري 32 است اگر تعداد پروتون و نوترون آن برابر باشد عدد اتمي آن كدام است؟

الف- 16                  ب- 32                     ج- 15                  د-17

سومين انرژي يونش كدام يك از عناصر زير بيشتر است؟

الف- 5B             ب-4Be          ج- Na11                           د-56Ba

در بين 36 عنصر اول جدول تناوبي چند عنصر با آرايش ns2 موجود است؟

الف-3                      ب-4                  ج- 5                    د-6

عنصري با عدد اتمي 32 با كدام عنصر زير همگروه است؟

الف- سديم                ب-كلر                    ج- بور                 د- اكسيژن

در لايه الكتروني n=4 چند زير لايه و چند اوربيتال موجود است؟

الف-3و3                         ب- 4و16                     ج-3و9                   د-4و4

كدام اوربيتال وجود ندارد؟

الف- 3f                    ب-3d                 ج-6s                     د-5d

عنصري با عدد اتمي 27 چند اوربيتال تك الكتروني در آرايش الكتروني خود دارد؟

الف- 7                         ب-1               ج- 3                              د- 2

آرايش الكتروني عنصري به 3p1 ختم مي شود. چند الكترون بايد از آن برداشت تا با دومين جهش بزرگ در انرژي يونشها روبرو شويم؟

الف- 3                 ب- 9              ج- 1                             د-11

كدام عدد اتمي مربوط به يك عنصر واسطه است؟

الف- 20                             ب- 32                     ج- 22                            د-34

عدد اتمي عنصري 22 است اين عنصر در كدام گروه جدول تناوبي است؟

الف- IIA                     ب-IIB                        ج-IVB               د-IIIA


کلمات کلیدی:
 
سوالات شيمی سال اول دبيرستان
ساعت ۸:۱٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۱ آبان ،۱۳۸٦ 
ظ

۱- مفاهيم زير را تعريف كنيد.

الف- مولكول           ب- رسانايي الكتريكي             ج- يون آبپوشيده                    د- فرايند

۲- درستي يا نادرستي عبارتهاي زير را مشخص كنيد. عبارتهاي نادرست را به صورت صحيح بازنويسي كنيد.

الف- آب يك مخلوط است.

ب- ظرفيت گرمايي مس از آب بيشتر است.

ج- فرمول شيميايي نشاندهنده نوع و تعداد اتمها در يك تركيب است.

د- سه چهارم وزن بدن از آب تشكيل شده است.

۳-جاهاي خالي را با عبارتهاي درست پر كنيد.

الف- برگترين منبع آب شيرين قابل دسترس . . . و كوچكترين منبع آب . . . است.

ب- از كلسيم كلريد براي . . . و از سولفوريك اسيد در . . . استفاده مي شود.

ج- در مولكول آب ظرفيت اتم اكسيژن . . . و ظرفيت اتم هيدروژن . . . است.

د- مصرف نهان و آشكار آب به ازاي هر نفر در يك كشور صنعتي به ترتيب . . . و . . . ليتر است.

۴-مولكول قطبي چيست؟ آيا يك مولكول قطبي در مجموع خنثي است؟چــرا؟

۵-به ترتيب افزايش رسانايي با بيان علت مرتب كنيد.

محلول آب قند ، محلول آب نمك 20 گرم بر ليتر  ، آهن  ، محلول آب نمك 10 گرم بر ليتر ،‌ مس

۶-كاتيون و آنيون چگونه تشكيل مي شوند؟

۷-علت هر يك از پديده هاي زير را بيان كنيد.

الف- منحرف شدن باريكه آب به هنگام نزديك كردن يك ميله باردار به آن

ب- نشستن حشره بر روي سطح آب

ج- بالاتر بودن نقطه جوش آب از  الكل

د- خالص نبودن آب چاه

۸-نماد شيميايي چيست؟ نام يا نماد شيميايي عناصر زير را بنويسيد.

الف- سديم                    ب- سرب               ج- Mg                 د- S

چهار مورد از ويژگيهاي غير عادي آب را بيان كنيد.

كدام واكنش زير موازنه است؟ چــرا؟

    2C4H10 + 13O2 è 8CO2 + 12H2O

    Fe + H2SO4 è FeSO4 + H2


کلمات کلیدی: