پاسخ به سوالات
ساعت ۱:٠٢ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٩ اسفند ،۱۳۸٦ 

۱- برای جدا کردن ید از آب باید یک حلال غیر قطبی استفاده کرد زیرا ید ماده ای غیر قطبی بوده و در حلالهای غییر قطبی حل می شود. بنابراین از حلال کربن تترا کلرید می توان استفاده کرد.

۲- برای جدا کردن یون یدید باید از هالوژنی استفاده کرد که واکنش پذیری آن بیشتر از ید یاشد

می توان از کلر یا برم استفاده کرد. البته می توان از مخلوط آب و نشاسته نیز استفاده کرد

۳-اتر نقطه جوش پایینی دارد و می تواند در آب حل شود . به عنوان حلال کمی قطبی استفاده می شود می تواند سلولز چوب پنبه را کمی حل کرده و خاصیت چسبندگی به آن بدهد.


کلمات کلیدی:
 
سوالات آزمایشگاه شیمی
ساعت ٦:٤٩ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٧ اسفند ،۱۳۸٦ 

    ۱- کاربرد هر یک از وسایل زیر را بنویسید.

   الف- بورت         ب- ارلن             ج- بالن حجمی      د- پی پت     ه- بوته چینی

    ۲- هر یک از یونهای زیر را چگونه شناسایی می کنند؟ واکنشهای مربوطه را بنویسید.

      الف- یون نقره       ب- یون آهن          ج- یون سرب          د- یون باریم

     ۳- برای شناسایی اسید هیدروکلریک چه راهی را پیشنهاد می کنید؟

     ۴- از بین فلزات زیر کدام با آب سریعتر واکنش می دهند؟واکنش آن را با آب بنویسید.

      منیزیم ، کلسیم ، سدیم ، لیتیم

     ۵- سه شناساگر اسید و باز نام برده بگویید در محیطهای اسیدی بازی و خنثی به چه رنگی در می آیند؟

    ۶- چگونگی تهیه ۲۰۰ میلیلیتر محلول ۱/۰ مولار سدیم هیدروکسید را شرح دهید.

    ۷- دو راه تهیه گاز اکسیژن در آزمایشگاه را توضیح دهید.

     ۸- رنگ شعله  را مواد زیر را  بنویسید.

    لیتیم ، سدیم ، مس سولفات

  ۹- در آزمایش الکترولیز آب در اطراف قطب مثبت چه گازی آزاد می شود؟ واکنش انجام شده را بنویسید.

   ۱۰-یک مخلوط ۴ فازی چگونه تهیه می کنند.


کلمات کلیدی: