سلولهای گالوانی و الکترولیتی
ساعت ۱٢:٥٥ ‎ب.ظ روز جمعه ۸ اسفند ،۱۳٩۳ 

انواع سلولهای الکتروشیمیایی :

1- سلولهای گالوانی : در اثر انجام واکنش شیمیایی در این نوع سلولها برق تولید می شود. این نوع سلولها دو نوع هستند :

-       سلولهای نوع اول (غیر قابل شارژ) : با تمام شدن مواد موثر آنها غیر فعال می شوند . مانند سلول ولتایی ، پیل سوختی

-       سلولهای نوع دوم (قابل شارژ) : می توان بارها آنها را شارژ و دشارژ کرد. مانند باطری اسیدی و باطری نیکل کادمیم .

 

2- سلولهای الکترولیتی : با عبور جریان برق از این نوع سلولها واکنش شیمیایی در آنها انجام می شود. از این نوع سلولها در صنعت برای استخراج مواد مختلف مانند سدیم و گاز کلر و آبکاری فلزات استفاده می شود.

تفاوتهای سلولهای گالوانی و الکترولیتی :

1- واکنشها در سلول گالوانی خودبخودی ولی در الکترولیتی با کمک جریان برق انجام پذیر هستند.

2- در سلول گالوانی کاتد و آند از هم جدا هستند و نیاز به یک پل نمکی یا دیواره متخلخل است ولی در الکترولیتی در یک ظرف قرار دارند.

3- در سلولهای گالوانی کاتد قطب مثبت و آند قطب منفی است ولی در الکترولیتی بر عکس است.

4- سلول گالوانی برق تولید می کند ولی سلول اکترولیتی برق مصرف می کند.

شباهتهای سلول الکترولیتی و گالوانی

1- جهت جریان الکترون در هر دو سلول از آند به کاتد است .

2- در هر دو در آند اکسایش و در کاتد کاهش روی


کلمات کلیدی:
 
شیمی آلی کنکور - نامگذاری انواع ترکیبات آلی
ساعت ۱٢:۱٠ ‎ب.ظ روز جمعه ۸ اسفند ،۱۳٩۳ 

 

1- آلکانها : فرمول عمومی CnH2n+2 ، تمام پیونده یگانه ، غیر قطبی ، واکنش پذیری پایین ،

نامگذاری : 1- انتخاب طولانی ترین زنجیره هیدروکربنی 2- شماره گذاری شاخه از طرفی که زودتر به شاخه برسیم یا مجموع شماره شاخه ها عدد کمتری شود 3- برای نام بدن آلکان ابتدا شماره شاخه بعد نام شاخه (اگر بیش از یک نوع شاخه داشت ترتیب الفبای انگلیسی استفاده می شود) در انتها نام طولانیترین زنجیره هیدروکربنی اورده می شود.

2- سیکلو آلکانها : فرمول عمومی CnH2n تمام پیوندها ساده ، دارای حلقه سه ضلعی یا بیشتر، ایزومر آلکنها

نامگذاری سیکلو آلکانها : ابتدا کلمه سیکلو بعد نام آلکان هم کربن حلقه سیکلو آلکان

3- آلکنها : فرمول عمومی CnH2n دارای یک پیوند دوگانه کربن کربن ، واکنش پذیری بیشتر از آلکانها

نامگذاری : 1- انتخاب طولانیترین زنجیره که پیوند دو گانه کربن کربن در آن باشد 2- شماره گذاری زنجیره از سمتی که شماره کمتری به کربن حامل پیوند دوگانه تعلق گیرد (اگر فرق نکرد به شماره شاخه ها توجه می کنیم) 3- ابتدا شماره شاخه ها بعد نام شاخه ها (به ترتیب الفبا و سپس شماره کربن پیوند دوگانه و در انتها نام آلکن طولانی ترین زنجیره می آوریم

آلکینها : فرمول عمومی CnH2n-2 ، دارای یک پیوند سه گانه کربن کربن ، واکنش پذیری زیاد

نامگذاری شبیه آلکنها با این تفاوت که در انتها نام آلگین طولانیترین زنجیره آورده می شود.

مشتقات آلکانها :

1- آلکلها(آلکانولها) : فرمول عمومی CnH2n+2-m(OH)m دارای یک یا چند گروه OH ، توانایی تشکیل پیوند هیدروژنی ، ایزومر اترها

نام الکلها : شماره کربن حامل OH  و سپس به انتهای نام آلکان هم کربن « ول» می افزاییم . البته در شماره گذاری کربنها حق تقدم با کربن حامل OH است.

2- اترها : دارای گروه عاملی اکسیژن متصل به دو گروه هیدروکربنی ، فاقد پیوند هیدروژنی ، نقطه جوش پایین فرار

نام اترها: ابتدا گروههای آلکیل(شاخه) متصل به اکسیژن را به ترتیب الفبا آورده و در انتها کلمه اتر را می آوریم.

3- آلدهیدها(آلکانال ها) : فرمول عمومی CnH2nO دارای گروه عاملی کربن H-C=O ، فاقد پیوند هیدروژنی ، واکنش پذیر ،

نام آلدهید ها: شماره گذاری از سمت عامل آلدهیدی صورت می گیرد به صورتی که کربن عامل آلدهیدی همیشه شماره 1 است.

در این جا ابتدا شماره شاخه ها بعد نام شاخه ها و در انتها نام آلکان طولانیترین زنجیره با پسوند « ال» می آوریم

4- کتونها (آلکانون ها) فرمول عمومی CnH2nO  دارای گروه عاملی C=O این گروه عاملی باید بین زنجیره باشد( نه به عنوان اولین کربن) ، ایزومر آلدهیدها ، فاقد پیوند هیدروژنی ، واکنش پذیری کمتر از آلدهیدها

نام کتونها : ابتدا شماره گزاری کربنها از سمتی که کمترین شماره به کربن کربونیل (c=o) تعلق گیرد. مثل قبل ابتدا شماره شاخه بعد نام شاخه وسپس د شماره کربن کربونیل و در انتها نام آلکان هم کربن با پسوند « ون» می آوریم

5- کربوکسیلیک اسیدها (آلکانوییک اسیدها) دارای گروه عاملی H-O-C=O  ، دارای پیوند هیدروژنی

نام کربوکسیلیک اسیدها: به انتهای آلکان هم کربن پسوند « وییک اسید » می آوریم

 

6- استرها (آلکیل آکانوات): دارای گروه عاملی –O-C=O   هستند ، فاقد پیوند هیدروژنی و معمولا خوشبو هستند. از واکنش اسیدهای کربوکسیلیک والکلها بدست می آیند.

7- آمینها (آلکیل آمین) : دارای گروه عاملی N-C   می باشند قادر به تشکیل پیوند هیدروژنی هستند وخاصیت بازی دارند.

-         بنزن(C6H6) و نفتالن(C10H8)  دو ترکیب آروماتیک هستند. دارای حلقه و پیوند دوگانه درون حلقه ای هستند

-         اگر یکی از هیدروؤنهای بنزن با یک گروه OH جایگزین شود فنول (C6H5OH) بدست می آید فنل ماده اولیه تولید آسپیرین و فنل فتالئین است  و گند زداست.

-         آسپیرین دارای فرمول C9H8O4 می باشد دارای دو گروه عاملی استری و  کربوکسیل است. و یک حلقه بنزنی دارد.

-         گلوکز دارای فرمول C6H12O6  است دارای 5 گروه عاملی هیدروکسیل (OH) است و حلقه شش تایی دارد توانایی تشکیل پیوند هیدروژنی دارد.

-         اتیلن گلیکول دارای فرمول C2H4(OH)2    است.ضبه عنوان ضد یخ استفاده می شود تواناایی تشکیل پیوند هیدروژنی دارد

-         گلیسیرین دارای فرمول C3H5(OH)3  است. قادر به تشکیل پیوند هیدروژنی است

-         سالیسیلیک اسید دارای فرمول C7H6O3  است. دارای گروه فنلی و کربوکسیل است. ماده اولیه تهیه اسپیرین است.  پیوند هیدروژنی دارد.

-         متیل سالیسیلات : دارای فرمول  C8H8O3 است دارای گروه عاملی استری و فنلی است.به عنوان طعم دهنده مواد غذایی و دارویی به کار می رود.

 


 
سوالات خرداد شیمی سال دوم رشته ریاضی و تجربی
ساعت ۱۱:٢۳ ‎ب.ظ روز جمعه ٢ خرداد ،۱۳٩۳ 

شیمی 2 خرداد 93 دانلود


کلمات کلیدی: سوالات شیمی
 
دو نمونه سوال خرداد شیمی سال دوم رشته ریاضی و تجربی
ساعت ۱۱:٠٢ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۳٠ اردیبهشت ،۱۳٩۳ 

نمونه اول دانلود

نمونه دوم دانلود


کلمات کلیدی: سوالات خرداد شیمی ، دوم
 
سوالات شیمی 1 خرداد ماه
ساعت ٥:٢٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٩ اردیبهشت ،۱۳٩۳ 

سوالات شیمی 1 خردادماه را از اینجا دانلود کنید


کلمات کلیدی:
 
پاورپوینت فصل 3 اسید و باز کتاب چهارم دبیرستان
ساعت ۱٠:٤۱ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٠ دی ،۱۳٩٢ 

فایل پاور پوینت اسید و باز را می توانید از اینجا دانلود کنید . با تشکر از دهقانی


کلمات کلیدی: اسید و باز
 
تجزیه و تحلیل قرص­های آنتی اسیدی
ساعت ۸:٥۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٠ مهر ،۱۳٩٢ 

       محیط طبیعی معده ما کاملاً اسیدی است. شیره معده که بخش عمده آن هیدروکلریک اسید است و pH برابر 1 دارد،  مانند یک محیط اسیدی قوی ساختار پروتئین­ها را دگرگون کرده و به هضم آنها توسط آنزیم­هایی چون پپسین (آنزیم گوارنده پروتئین در شیره معده) کمک می­کند. نه تنها پروتئین دگرگون شده نسبت به پروتئین طبیعی راحت­تر به وسیله آنزیم­ها هضم می­شود، بلکه محیط اسیدی به فعال­سازی پپسین نیز کمک می­کند. پپسینوژن یا همان فرم غیر فعال پپسین با جدا شدن یک تکه از زنجیره­اش- واحد 42 آمینو اسید- به فرم فعال یا پپسین تبدیل می­شود. این تبدیل تنها در یک محیط اسیدی روی می­دهد و مولکول­های پپسین این واکنش را کاتالیز می­کنند (واکنش­های خودکاتالیزور). اما زیاد بودن مقدار اسید در معده نیز خوب نیست. در نبود غذا، اسید قوی HCl پروتئین­های دیواره خود معده را تخریب می­کند. اگر این حالت ادامه پیدا کرده و کنترل نشود ممکن است باعث زخم معده یا زخم اثنی عشر گردد.

     ما اسیدی بودن زیاد معده خود را احساس می­کنیم. به این احساس سوزش معده یا ترش کردن گفته می­شود و برای تسکین دادن سوزش معده ناشی از ترش کردن، آنتی­اسید ها را به صورت قرص یا شربت مصرف می­کنیم. آنتی­اسید یک اصطلاح پزشکی است و در حقیقت یک ماده خنثی کننده اسید است. آنتی­اسید های موجود در داروخانه­ها تعدادی مواد تشکیل­دهنده فعال مختلف را شامل می­شوند که تقریباً همه آنها بازهای ضعیف (هیدروکسیدها یا کربنات­ها) هستند. لیست محتویات فعال برخی از آنتی­اسید های موجود در بازار در جدول 20.1 آمده است.

 چنانکه واکنش های زیر نشان می­دهد، هیدروکلریک اسید شیره معده به وسیله این مواد تشکیل دهنده فعال خنثی می­شوند:

 

NaHCO3 + HCl → NaCl + H2O + CO2

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + H2O + CO2

Al(OH)3 + 3HCl → AlCl3 +3H2

Mg(OH)2 + 2HCl → MgCl2 +2H2O

AlNa(OH)2CO3 + 4HCl → AlCl3 + NaCl + 3H2O + CO2

 

     علاوه بر محتویات فعال، قرص­های آنتی­اسیدی شامل مواد غیر فعالی نیز می­شوند که مانند نشاسته به عنوان ماده چسبان پیوند دهنده یا پرکننده عمل می­کنند. میزان موثر بودن یک قرص آنتی­اسید به توانایی آن در خنثی کردن HCL است. هر چه هیدروکلریک اسید بیشتری خنثی شود، قرص آنتی­اسید موثرتر است. ( شاید شما نیز ادعا های تبلیغاتی مارک­های مختلف آنتی­اسید ها را که در رقابت با هم بیان می­شوند شنیده باشید: " Tums یک سوم بیشتر از Rolaids اسید معده را خنثی می­کند." )

     آنتی­اسید ها کاملا بی­ضرر نیستند. تولید هیدروکلریک اسید در معده به وسیله pH معده تنظیم می­شود. اگر آنتی­اسید بیش از اندازه مصرف شود، میزان pH بسیار بالا می­رود و در نتیجه آن، برگشت اسید رخ می­دهد. و به این معنی است که در نهایت، HCl بیشتری نسبت به مقداری که قبل از مصرف آنتی اسید در بدن وجود داشت، تولید خواهد شد.


کلمات کلیدی:
 
اعداد کوانتومی و انرژی یونش و
ساعت ۸:٤۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٠ مهر ،۱۳٩٢ 

 اعداد کوانتومی              

حداکثر الکترون در لایه اصلی

2n2

حداکثر الکترون  در هر لایه فرعی

 

تعداد اوربیتال

2l+1

ml

l

نوع زیر لایه

تعداد زیر لایه

لایه اصلی

n

2

2

1

0

0

S

1

1

8

2

6

1

3

0

-1,0,1

0

1

S

P

2

2

16

2

6

10

1

3

5

0

-1,0,1

-2,-1,0,1,2

0

1

2

S

P

d

3

3

32

2

6

10

14

1

3

5

7

0

-1,0,1

-2,-1,0,1,2

-3,-2,-1,0,1,2,3

0

1

2

3

 

S

P

d

f

4

4

50

2

6

10

14

18

1

3

5

7

9

0

-1,0,1

-2,-1,0,1,2

-3,-2,-1,0,1,2,3

-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4

0

1

2

3

4

S

P

D

F

g

5

5

  انرژی اوربیتال تابع دو عامل است n و l بنابراین زیر لایه ای اول الکترون می گیرد که n+l کمتری داشته باشد. اگر این مقدار برای دو اوربیتال برابر باشد هر کدام که n کمتری داشته باشد زودتر پر می شود.

ترازهای 6f و 7p در عنصرهای شناخته شده تا این زمان هنوز الکترون نگرفته اند.

آرابشی که حداکثر تعداد الکترون جفت نشده را با جهت اسپین یکسان داشته باشند پایدار است.  پایدارترین آرایشها آرایشهای با اوربیتال کاملا پر و بعد از آن با اوربیتال نیمه پر می باشند. آرایش گروه 18 پایدارترین و گروههای 2 و 15 پایداری نسبی دارند.

تعیین گروه و الکترونهای ظرفیت در گروهها

برای عناصر بلوک s (گروه 1 و 2) تعداد الکترون آخرین لایه(بزرگترین n) نشاندهنده گروه و تعداد الکترون ظرفیت است.

برای عناصر بلوک p (گروههای 13 تا 18) برای تعیین گروه مجموع الکترونهای s و p  آخرین لایه (بزرگترین n) را با عدد 10 جمع میکنیم. و تعداد الکترون ظرفیت مجموع الکترونهای p و s آخرین لایه است.

برای عناصر بلوک d (گروه 3 تا 12) برای تعیین گروه الکترونهای s لایه آخر و d ماقبل آخر را با هم جمع می کنیم. در اینجا گروه همان تعداد الکترون ظرفیت است.

در آرایش الکترونی بزرگترین n  تناوب هر اتم را نشان می دهد.

انرژی یونش

هر اتم به تعداد اکترونهایش دارای انرژی یونش است. اول الکترونهای با n بزرگتر و سپس  l بیشتر از اتم جدا می شوند. در انرژی های یونش متوالی یک عنصر دارای جهش کوچک و بزرگ در مقدار این انرژی ها هستیم . جهشهای بزرگ نشاندهنده تغییر لایه و جهشهای کوچک نشاندهنده تغییر زیر لایه است.

تعداد لایه ها یک واحد از تعداد جهشهای بزرگ انرژی بیشتر است.    1+ تعداد جهش = تعداد لایه اصلی الکترونی

گروه یک کمترین و گروه 18 بیشترین انرژی یونش را دارد. آرایشهای الکترونی پایدارتر انرژی یونش بیشتری دارند. از چپ به راست انرژی یونش کاهش می یابد و گره 2 و 15 استثنا هستند. در یک گروه از یالا به پایین انرژی یونش کاهش می یابد.

فصل دوم

اساس طبقه بندی عناصر توسط مندلیف 1- افزایش جرم تدریجی 2- تشابه خواص یک گروه

جاهای خالی جدول مربوط به عنصرهایی با جرم های 45،68،70،180 بودند. بی نظمی در ترتیب جرم در مورد جای I و Te و Kو Ar و Ni و Co است.

ویژگی گروه اول 1- فعالترین فلزات هستند 2- دارای بیشترین شعاع در هر تناوب 3- یون یک بار مثبت دارند. 4- در طبیعت به حالت آزاد وجود ندارند5- در زیر نفت نگه داری می شوند. 6- واکنش پذیری و چگالی از بالا به پایین افزایش می یابد 7- نقطه ذوب و جوش آنها از بالا به پایین کاهش می یابد.

ویژگی گروه دوم 1- فعالترین فلزات بعد از گروه اول هستند(به جز بریلیم) 2- یون دو بار مثبت تشکیل می دهند.3- با آب واکنش می دهند (منیزیم با آب گرم و بریلیم با آب واکنش نمی دهد)  .4- سخت تر محکمتر و چگالتر از فلزات گروه اول هستند.

لانتانیدها : از عنصر سریم (58) تا عنصر لوتسیم(71) در تناوب ششم قرار دارند و اوربیتال 4F در حال پر شدن است

اگتنیدها : از عنصر توریم(90) تا لاورانسیم(103) . پرتوزا هستند . در تناوب 7 قرار دارند و اوربیتال 5F در خال پر شدن است.

گروه 17 هالوژنها: 1- نافلزند،2- واکنش پذیری زیادی دارند که از بالا به پایین کاهش می یابد.3- یون یک بار منفی تشکیل می دهند.4- همگی دو اتمی و سمی هستند

بار موثر هسته     Z*=Z-S  اثر پوششی باعث کاهش نیروی جاذبه هسته بر الکترونها می شود. در یک تناوب به دلیل ثابت بودن لایه ها و افزایش تعداد پروتونها بار موثر هسته افزایش می یابد . در یک گروه نیز از بالا به پایین افزایش می یابد . با انرژی یونش رابطه مستقیم و با شعاع رابطه عکس دارد.

شعاع اتمی از بالا به پایین افزایش( به جز آلومینیم و گالیم)و از چپ به راست کاهش می یابد . شعاع کاتیونها کوچکتر و شعاع آنیونها بزرگتر از اتم خنثی اولیه می باشند. در گونه های با تعداد الکترون برابر گونه ای که بار مثبت بیشتری داشته باشد شعاع کمتر و گونه ای که بار منفی بیشتری داشته باشد شعاع بزرگتری دارد.

الکترونگاتیوی : در یک دوره از چپ به راست افزایش و در یک گروه از بالا به پایین کاهش می یابد. فلوئور بیشترین و سزیم کمترین الکترونگاتیوی را در بین عنصرهای موجود در طبیعت دارند.

خاصیت فلزی : در یک گروه از بالا به پایین افزایش و در دوره از چپ به راست کاهش می یابد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تست شیمی (2) فصل دوم خواص تناوبی عنصرها

1 – اگر آخرین تراز انرژی اتم یک عنصر 2P4 باشد عنصر به کدام گروه و تناوب تعلق دارد ؟

1) 14 و 2   2 ) 2 و 4    3 ) 14 و 4       4 ) 6 و 2

2 – کدام دسته سه تائی از عنصرها در یک دوره جدول تناوبی قرار دارند ؟

35Br , 23V , 19K (2      24Cr , 19K , 18Ar (1

16S , 12Mg ,8O (        4 19K , 11Na , 3Li (3

3 – عنصر ژرمانیم با عدد اتمی 32 با کدام عنصر هم گروه است ؟

14Si (4 16S (3 17Cl (2 13Al (1

4 – اگر عنصری به دوره چهارم وگروه 11 تعلق داشته باشد آرایش الکترونی اتم آن به کدام گزینه ختم می شود ؟

4S2,4P6 ,4d1 (4 4S2 , 3d9 (3 3d1 , 4S2 , 4P6 (2 3d10 , 4S1 (1

5 – در مورد عنصری که عدد اتمی 21 دارد کدام گزینه درست است ؟

1 ) آخرین لایه آن سه الکترونی است 2 ) آخرین لایه آن یک الکترونی است

3 ) آخرین الکترونآن در d3 وارد می شود 4 ) از دسته لانتانیدها است

6- اختلاف تعداد عناصری که در دوره چهارم دارای تراز d کامل با تعداد عناصری که در این دوره دارای آرایش الکترونی S4 می باشد کدام است؟ 1) 8 2) 6 3)10 4)5

 

7- عنصری از جدول تناوبی که تعداد الکترونهای لایه اصلی M آن دو برابر تعداد الکترونهای لایه اصلی N آن است در کدام گروه از جدول تناوبی قرار دارد؟ 1) 11 2) 3 3) 1 4) 13

 

8- اگر آرایش الکترونی A دو بار منفی و D دوبار مثبت به P6 3 ختم شود کدام مطلب درست است؟

 

1) اتم D به دوره چهارم و اتم A به دوره سوم تعلق دارد. 2) اتم A به گروه چهارم و اتم D به گروه دوم تعلق دارد.

 

3) D اتم عنصر واسطه و A اتم عنصر اصلی است. 4) تفاوت تعداد الکترونهای A و D برابر 12 است.

 

9- لانتانیدها در ........ و اکتنیدها در .......... جدول تناوبی قرار گرفته اند؟

 

1) تناوب ششم گروه 3 – تناوب هفتم گروه 3 2) تناوب ششم گروه 3 – تناوب هفتم گروه 11

 

3) تناوب هشتم گروه 11- تناوب ششم گروه 11 4) تناوب هفتم گروه 3 – تناوب ششم گروه 3

 

10- لایه اصلی چهارم گنجایش چند الکترون را دارد و در عناصر تناوب چهارم حداکثر چند الکترون در این لایه وارد می شود ؟

 

1) 32 و 16 2) 32 و 32 3) 18 و 8 4) 32 و 8

 

11- کدام گفته زیر در مورد فلزات قلیائی درست نیست؟

 

1) حتی با آب سرد به سرعت واکنش می دهند. 2) آرایش الکترونی آخرین لایه آنها nS1

 

3) تفاوت اندازه شعاع اتمی و یونی آنها زیاد است 4) با افزایش عدد اتمی دمای ذوب آنها افزایش می یابد

 

12- کلسیم(Ca20) نسبت به پتاسیم (K19) ..........

 

1) اتمهای بزرگتری دارد 2) چگالی کمتری دارد 3) آسانتر واکنش می دهد 4) شعاع اتمی کوچکتری دارد

 

13- در اتم عناصر دوره پنجم جدول تناوبی کدام دسته از ترازهای فرعی زیر در حال پرشدن هستند؟

 

1) 5S,5P,5d,5f 2) 4d,5S,5P,5d 3) 5S,5P,5d 4) 5S,4d,5P

 

14- عنصر A در گروه یک و در تناوب سوم و عنصر B در گروه 13 و در تناوب 4 قرار دارد . اختلاف عده پروتونهای این دو عنصر کدام است؟ 4) 25 3) 15 2)20 1)10

 

15- در جدول تناوبی چند عنصر شبه فلز با عدد اتمی کمتر از 30 وجود دارد و تناوب چهارم چند شبه فلز دارد؟

 

4) 1,3 3) 2, 4 2) 2,3 1) 2,2

 

16- هر اتم عنصر شماره ........ با سه اتم هیدروژن تشکیل یک مولکول می دهد؟ 4) 32 3) 15 2) 17 1) 16

 

17- عنصری که تعداد الکترون در ترازهایS4 و P4آن در حالت عادی برابر است در کدام گروه از جدول تناوبی قرار دارد و عدد اتمی آن کدام است؟ 4) 22,14 3) 22,12 2 ) 32,14 1) 32,12

 

18- تنها عنصر شبه فلز مربوط به تناوب دوم جدول تناوبی به کدام گروه تعلق دارد ؟ 4) 15 3) 14 2) 13 1) 2

 

19- چند عنصر در جدول تناوبی وجود دارد که در حالت پایه تراز P در لایه ظرفیت اتم آن نیمه پر می باشد؟

 

4)16 3) 7 2) 6 1) 5

 

20- عنصری در گروه 14 و دوره 5 قرار دارد عدد اتمی آن کدام است؟ 4)33 3) 50 2) 40 1)64

 

21- آرایش الکترونی لایه ظرفیت اتم عنصری در حالت بر انگیخته 3S 3P 3d است این عنصر به کدام دوره و گروه جدول تناوبی تعلق دارد؟ 4)11,4 3) 15,4 2) 11,3 1) 15,3

 

22- در گروه فلزات قلیائی همگام با زیاد شدن عدد اتمی انرژی نخستین یونش کم می شود زیرا در این جهت

 

1) الکترونگاتیوی کم می شود 2) تعداد پروتونها زیاد می شود 3) شعاع اتمی کم می شود 4) تعداد لایه های الکترونی زیاد می شود

 

3- کدامیک از 4 مورد زیر عدد اتمی لانتانیدها می باشد؟

 

4) 47 3) 65 2) 103 1) 89

 

4- گروه 15 از جدول تناوبی شامل .......... عنصر و ........... نافلز است. 4) 2,6 3) 3,5 2) 4,6 1) 2,5

 

25- مندلیف در برخی موارد برای نجات جدول تناوبی از فروپاشی کدام اصل را نادیده گرفته است؟

 

1) تشابه خواص فیزیکی در یک گروه 2) تشابه خواص شیمیائی در یک گروه

 

3) تشابه خواص شیمیائی در یک دوره تناوب 4) افزایش تدریجی جرم اتمی

 

26- در آرایش عادی الکترونی عنصری تعداد الکترونهای ترازهای d3 و P3 برابر است. کدام گزینه درباره این عنصر درست است؟

 

1) در تناوب سوم قرار دارد 2) در لایه ظرفیت اتم آن 4 اوربیتال نیمه پر وجود دارد

 

3) به گروه 6 تعلق دارد 4) به گروه 15 تعلق دارد

 

27- یونهای A یک بار مثبت و B دو بار مثبت و D دو بار منفی و E یک بار منفی آرایش الکترونی گاز نجیب Ar18 را دارند . شعاع کدام یون کوچکتر است؟ 1) A یک بار مثبت 2) B دو بار مثبت 3) D دو بار منفی 4) E یک بار منفی

 

 

28- کدام دسته از عناصر زیر همگی پرتوزا می باشند؟

 

1) لانتانیدها 2) اکتنیدها 3) فلزهای قلیائی 4) فلزهای قلیائی خاکی

 

 

 

               
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


کلمات کلیدی:
 
موازنه واکنشها - تهیه کننده گروه شیمی اصفهان
ساعت ٧:٥۳ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٠ بهمن ،۱۳٩۱ 

موازنه واکنش شیمیایی به روش وارسی

 

موازنه معادله های شیمیایی توسط وارسی اغلب به صورت ازمون و خطاست و فقط برای معادله های شیمیایی ساده کاربرد دارد . در سال 1986 ،harjadi روشی بسیار ساده برای موازنه معادله های شیمیایی پیچیده تر ارائه نمود که این روش موازنه تا به حال به طور وسیعی بکار برده شد است برخی کتاب های شیمی عمومی نیز روش های ساده ای به کار برده اند اما به صورت اشاره . این مقاله نشان می دهد که موازنه معادله های شیمیایی توسط وارسی ، فرایند ازمون و خطا نمی باشد و یک روش پیشنهادی سیستماتیک بر اساس harjadi است . این روش که chain method  یاروش زنجیری نام دارد ( harjadi  آن را روش پینگ پونگ نامید ) برای موازنه ی معادله های شیمیایی ساده مناسب است و همچنین برای بیش تر واکنش های پیچیده تر بدون بار ظاهری ( روش عدد اکسایش ) یا ( معادله های چند مجهولی ( روش جبری )

برای شروع موازنه با وارسی . اتم هایی انتخاب می شوند که در معادله ی شیمیایی در یکی از واکنش دهنده ها و در یکی از مواد حاصل ظاهر شده باشند . موازنه را با این اتم ها شروع می کنیم .

1. تعیین اتم هایی که فقط در یک ترکیب در هر طرف معادله ظاهر شده اند .

2. اگر تعداد این نوع اتم ها بیشتر از 1 باشد ، اتم هایی انتخاب می شوند که به صورت ترکیب باشند نه اینکه به صورت عنصر باشند .

3. اگر تعداد اتم های باقی مانده بیش تر از1 باشد ، اتمی انتخاب می شود که در ترکیبی با تعداد اتم های بیش تر یا با نوع اتم های بیشتر وجود دارد .

4.موازنه معادله با اتم انتخاب شده .

5.ادامه موازنه با اتم های دیگر در ترکیب هایی که یک اتم موازنه نشده دارند .

این مثال ها ثابت می کند که موازنه با روش وارسی می تواند روش مناسبی برای واکنش های پیچیده باشد . اگر چه برای برخی از واکنش های اکسایش – کاهش این روش به صورت استفاده از یک یا دو مجهول و ضریبی که بعد از حل یک یا دو معادله جبری بدست می اید به کار می رود . 

برای مثال در واکنش 1 ، تنها هیدروژن در یکی از محصولات ( H2O ) و در یکی از واکنش دهنده هاNaOH ) ) ظاهر شده است .

 

(1) S+NaOH   → Na2S+Na2S2O3+H2O                                                                          

ابتدا اتم H موازنه می شود      :

S+2NaOH → Na2S+Na2SO3+1H2O                                                                         (1a)

موازنه اتم های دیگر که فقط در موارد موازنه نشده می باشند ، ادامه می یابد . اتم مناسب دیگر برای موازنه اتم 0 می باشد چون اکسیژن جزئی از ترکیب موازنه نشده Na2SO3 می باشد :

  S+ 2NaOH→  Na2S+Na2SO3+1H2O                                     (1b)                  

 

سپس اتم های Na با قرار دادن ضریب     برای Na2S  می باشد :

 

         S+2NaOH  → Na2S+Na2S2O3+1H2O                      (1c)     

 

 

سرانجام اتم های S موازنه می شوند :

S+2NaOH→Na2S+Na2S2O3+1H2O                                 (1d)

سپس معادله ی (1d) را در 3 ضرب می کنیم. بنابراین معادله موازنه شده به صورت زیر است :

4S+6NaOH →  2Na2S+1Na2S2O3+3H2O                                     (1e)

                                                                                                                                                           

 

 


کلمات کلیدی:
 
فصل 4 شیمی دوم ساختار لوویس
ساعت ۸:٠٤ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٩ دی ،۱۳٩۱ 

انواع جامدات : 1- فلزی 2-  یونی 3 –کووالانسی 4- مولکولی

جامدات یونی مولکول مشخص نارند و شبکه ای از یونها را شامل می شوند ولی جامدات مولکولی از مولکولهای مجزا تشکیل شده اند.

مواد مولکولی از ترکیب دو نافلز تشکیل می شوند در این ترکیبات پیوند از نوع کووالانسی است.

به فاصله تعادلی بین هسته دو اتم درگیر در پیوند طول پیوند می گویند.

مقدار انرژی لازم برای تشکیل و شکستن پیوند با هم برابر است. طول پیوند با انرژی پیوند رابطه عکس دارد.

پیوندها به سه دسته 1- کوالانسی ن قطبی (اختلاف الکترونگاتیوی صفر تا 4/0 ) 2- کووالانسی قطبی (اختلاف الکترونگاتیوی بین 4/0 تا 7/1) 3- یونی (اختلاف بیشتر از 7/1)

رسم ساختار لوویس 

1-       تعداد اتمهای غیر هیدروژن را در 8 و هیدروژنها را در 2 ضرب می کنیم.

2-       مجموع الکترونهای ظرفیت کل اتمهای موجود در ترکیب را بدست می آوریم. اگر یون منفی باشد به تعداد بار به الکترونهای ظرفیت می افزاییم و اگر یون مثبت باشد به تعداد بار کم می کنیم.

3-       عدد بدست آمده در مرحله دوم را از عدد مرحله دوم کم کرده و بر دو تقسیم کرده تا تعداد پیوندها (جفت الکترون پیوندی) بدست آید.

4-       اتمها را در کنار هم کشیده و با استفاده از تعداد پیوند بدست آمده آنها را به هم وصل می کنیم البته با توجه به والانس اتما

5-       تعداد الکترون ناپیوندی را از تفریق تعداد الکترون بدست آمده در مرحله 2 و تعداد الکترون پیوندی بدست آورده و این تعداد الکترون را به ساختار می افزاییم.

ساختار لوویس

ساختار لوویس نوعی فرمول ساختاری است که ترتیب وصل شدن اتم ها، جفت الکترون های پیوندی و الکترون های ناپیوندی را نشان می دهد.در این ساختار جفت الکترون های ناپیوندی به وسیله نقطه هایی به صورت (:) و جفت الکترون های پیوندی نیز به وسیله (..) یا به صورت خط تیره (-) نمایش داده می شود.

در ترکیب هایی که در آن همه اتم ها (البته به جز H) به آرایش هشت تایی رسیده اند و هر اتم H دو الکترونی می باشد می توان با استفاده از قواعد زیر ساختار لوویس ترکیبهای مولکولی ساده را به دست آورد:

1- با توجه به فرمول مولکولی ترکیب ارائه شده مجموع الکترونهای مربوط به تراز ظرفیت اتم ها را حساب می کنیم.

نکته: اگر ترکیب دارای بار باشد به ازای هر بار منفی یک الکترون اضافه و به ازای هر بار مثبت یک الکترون کم می کنیم.

2- نماد اتمها را به ترتیب صحیح در جای خود چیده و با قرار دادن جفت الکترونهای پیوندی و ناپیوندی همه اتمها به جز H را به آرایش هشت تایی می رسانیم.

3- تعداد الکترونهای چیده شده را با مجموع تعداد الکترونهای تراز ظرفیت اتمها مقایسه می کنیم تا درستی ساختار تأیید شود.

4- هر جفت الکترون پیوندی را با خط تیره (-) جایگزین می کنیم.

5- اطمینان حاصل می کنیم که تمام اتمها به جز H از قاعده هشت تایی تبعیت می کنند.

باید دقت داشته باشید که:

1- در ترکیب های چند اتمی ساده اتم مرکزی معمولاً عنصری است که یک اتم از آن در ترکیب مورد نظر وجود دارد و اگر در مورد دو عنصر این شرط برقرار باشد معمولاً اتم دارای الکترونگاتیوی کمتر اتم مرکزی در نظر گرفته می شود.

2- اتم های F, H تنها با یک اتم پیوند برقرار می کنند و فقط در بخش انتهایی یا بیرونی ترکیب قرار می گیرند.

3- سایر هالوژنها (I, Br, Cl) نیز در صورتی که اتم مرکزی نباشند با برقراری تنها یک پیوند در بخش انتهایی یا بیرونی ترکیب قرار می گیرند. البته این اتمها ممکن است نقش اتم مرکزی را داشته باشند. در این صورت بدیهی است که بیش از یک پیوند خواهند داشت.

4- در مورد ترکیبهایی که دارای بار می باشند کل ساختار رسم شده درون کروشه قرار می گیرد و بار ترکیب در گوشه بالا و سمت راست کروشه قرار داده می شود.

پیوند داتیو یا کووالانسی کوئوردینانسی

پیوند داتیو نوع خاصی از پیوند کووالانسی است که در آن یک اتم دارای اوربیتال خالی و یک اتم دارای جفت الکترون غیر پیوندی است.

برای تشکیل پیوند داتیو و اوربیتال دو الکترونی اتمی با اوربیتال خالی اتم دیگر هم پوشانی می کند.

 

تعداد اتم

فرمول

جفت پیوندی

جفت ناپیوندی

شکل هندسی

فرمول ساختاری

قطبیت

مثال

 

سه اتمی

AB2

2

0

خطی

B-A-B

ناقطبی

BeF2

AB2

4

0

خطی

B=A=B

ناقطبی

CO2

AB2

2

2

خمیده

 

قطبی

H2O

چهار اتمی

AB3

3

0

مثلث مسطح

 

ناقطبی

BF3

AB3

3

1

هرمی

 

قطبی

NF3

پنج اتمی

AB4

4

0

چهار وجهی

 

نا قطبی

CH4

AB3E

4

0

چهار وجهی

 

قطبی

CH3F

AB2E2

4

0

چهار وجهی

 

قطبی

CH2Cl2